SECTIONS
Sunday , May 27, 2018

Luzano: Baro a karit; daan a sungbat?

ITI agdama... adu manen dagiti baro a KARIT kenni Pres. Duterte. Uray kalkalpas pay laeng ti maikadua a SONA-na... agsasamusamen dagiti makasair- rikna a paspasagid kontra administrasyon. Kasakenan kadagiti pasablog ket mainaig iti mapaspasamak ita sadiay Marawi. Kuna ngamin itay nabiit ni Digong , kalpasan nga inna binisita ti Marawi iti namindua a daras... umadanin a malpas ti gubat sadiay. Kilometro kuwadrado laengen kano ti ayan dagiti kabusor. Ti kayatna kadi a sawen... in-inut pay laeng ti addang dagiti otoridad (soldado/pulisya) tapno malpasen ti gubat sadiay nga iti pannakaisursurat daytoy nga espasyo... addan iti maika-walopulo nga aldaw ti rinnupak. Ngem kadagiti saludsod a no kaanunto a amungpot ti giyera... daan a sungbat ti matimtimod kadagiti nangangato nga opisyal. Masapul kano ti annad ngamin napinget pay laeng dagiti kalaban a makiinnibusan. Narigat tay dinadarasudos amangan ta adu pay kano dagiti maip-ipit a sibilyan wenno residente nga eggem dagiti Maute.

Natural... iti dayta a sungbat, makuna dagiti umili: daanen dayta a sungbat. Kuna met dagiti agap-apura... apay ngamin aya ta dika’y pa la bombaen a bombaen agingga iti marumekda tapno didanton makabangon pay? Siempre ti sungbat ti gobyerno: daan latta – natanang nga addang tapno awan ti mairaman a sibilyan. He he... daan latta, saan aya?

***

No apay a nakunatayo nga iti agdama, adu dagiti baro a karit... ngem daanen dagiti sungbat... ngamin nangngegan ken nasaksiantayon dagdita iti naglabas a panawen, saan aya? Kitaenyo laengen ti parikut sadiay eropuerto (NAIA, MIA,etc). Sipud pay idi, adun dagiti parikut dita nangruna iti kakurakutan wenno kotongan. Agingga ita, parikut pay laeng dayta. Apay a dida masolba-solbar? Disiplina iti tao ti kurang. Uray tigpasem amin a masuspetsa nga addaan aramid a madi... no di maisukat ket mas nakarkaro a kotong, ania koma ti pagtungpalanna? Kunada... gapu kano kadagiti agrigrigat nga empleado a kayatda met kano ti rumang-ay isu nga uray kumittabdan iti illegal... kagatenda. Saludsod: ania ti inaramid ken ar-aramiden aya ti gobyerno iti dayta a parikut dita a disso? Saan laeng a dita. Adu pay nga ahensiya ti gobyerno ti naibutaktaken iti kallabes a nakaro ti graft wenno kotongan... ania ti inaramid ti gobyerno? Adu a kari ken addang ti naipakat. Ngem apay a sibibiag pay laeng ti illegal nga aramid dita? Kurang kadi ti ngipen ti linteg? Arasaas: sobra-sobran ti naaramid a linteg ti pagilian ngem ti parikut – saan a maim-implementar. Ta apay? Adu ti mapurar iti pirak. Usto! Adda kadin nadusa? He he... no nadusa, dakayon ti sumungbat. Ngem adu ketdi ti maim-imbestigaran. Ti saludsod: kaanunto ngata a malpas dagita nga imbestigasyon? Sayang ti kuarta ken sayang ti oras. Pwe!

***

Iti kalkalpas laeng nga Asean 50 a nakitaripnongan dagiti amin a kameng ti Asean (10-nations)..adu dagiti baro a karit a sangsanguen ita ti Duterte Administration. Umuna..siguridad wenno talna ken kapia iti Asya nangruna iti mapaspasamak iti depaarna ti West Phil. Sea. Ti imasna, kasla saan unay a naikkan iti dagsen dagiti diskusyon panggep iti dayta. Sabagay, inda met ketdi napagnunummuan dagiti addangda, kontra illegal a droga ken terorismo. Ti imasna, iti katibok ti taripnong dagiti Asean officials... agtultuloy latta ti gubat sadiay Marawi ken imbestigasyon iti naibutaktak a bilyon a pesos a droga a nasabat manipud China. Nupay di unay napagsaritaan iti taripnong dagita a banag... nangidiyaya metketdi ti Amerika ken Australia (agraman Japan ken China) iti tulongda.

No para iti Marawi, saan nga immanamong ti Pilipinas iti diaya ti US a tumulong daytoy iti air strikes idiay Marawi. Ngem nagyaman ti pagilian iti gandat ti Australia ken Estados Unidos a tumulong iti rehab wenno ibabangon manen ti Marawi a sinudek ti gubat. Ti ibabangon ti Marawi ti dakkel a karit iti Duterte administration. No kasanoda ti bumangon. Pagaammon ti amin ken sangalubongan no ania ti rupa ti Marawi gapu iti gubat. Dakkel a parikut iti pannakaisa manen ti wagayway iti disso a sinudek ken rinumek ti pulbora gapu iti addang kontra terorismo. Iti biangmi... dakkel ti namnamatayo nga adu pay a nasyon (saan laeng nga Asya) ti tumulong kadatayo iti nakitada nga anep ken pursigi ti gobyerno a parmeken ti terorismo para iti mas natibtibker a masakbayan dagiti sumarsaruno pay a puli. Ti nasakit... iti kadagsen dagiti karit, adda latta dagiti kontra. Karit: no koma kano ta dagita a kontra ket tumulongda laengen iti gobyerno, saan ngata a mas naan-annayas ti panagdur-as ti pagilian?

***

Subliantayo man dagiti listaan (narcolist) ken dadduma pay a naibutaktaken a listaan dagiti addaan pakainaigan iti droga... nadaluson, saan kadi? Idi katugtugaw ni Pres.Duterte... agsasaruno dagiti pasken a pannaibutaktakda. Saludsod: Ayandan dagita a persona? Naarestoda kadi amin ken naimbistigaran wenno ania? Nagtaud dagita a tattao iti nagduduma a sekta ti kagimongan. Adu ti nainaganan, adu met ti nagtalinaed nga adda kano iti listaan nga eggem dagiti otoridad. Anian ti napasamak? Ayandan? Nakassuanda ngata? Wenno nataydan? Madamagmi daytoy ngamin ket no ditay agriro... adu kano kadagiti barangay officials ti karaman iti illegal a droga. Dagita ngata ket naimbestigaranen wenno anian ti napasamak? Kasanon dagiti adda iti rehab centers a users wenno addicts iti droga?

Nagluposda ngatan wenno ania? Ngamin... no apay a nadagsen ti nakuna nga isyu iti agdama..ket gapu iti adu a saludsod ken dillaw gapu iti napasamak a iseserrek ti illegal a droga (p6.5Billion) ditoy pagilian manipud China. Kunada: ditoy pagilian, uray gramo laeng a shabu ti imetmo, bala ti katukadmo. Adun ti napapatay gapu iti gramo a shabu. Ngem ita a tonelada a shabu ti simrek... awan pay nakasuan, saan aya? Dayta ti dakkel a KARIT kenni Pres. Duterte. Rumbeng nga adda madusa. Daytan ti kadakkelan a puslit a droga ditoy pagilian. Mabalin a kunaen nga isu met la gayam a di agsardeng ti isyu ti illegal a droga ditoy pagilian gapu iti PALUSOT kadagiti droga manipud ballasiw-taaw. Apay nga awan madusdusa kadagiti agpalpalusot? Apay a dagiti nakurapay a biktima ti droga ti mapapatay? Tay kadi bassit a lamok laeng ti kayada kano a pis-iten... ket dagiti dadakkel ket pag-kuwartaan laeng? Ditay mapilaw dagiti umili nga agdillaw, pards.

Sayang... no koma laeng sibibiag daydi lolok... amangan ta nangipatakder iti baro a KKK. Ha? Ania a KKK? Dayta ti KUGSIL KONTRA KURAKOT! Mabalin met a makibadang ni Lolak iti bukodna a KKK – Kuddot Kontra Kuog! He he... adu pay laeng pards..ti Kurakot kada Kuog iti kagimongan iti agdama. Agmatatayo laeng..aduda. Kasapulan laeng ti agbalin a naridam saan a SEPSEP ken EPAL! Bato bato sa langit.

Adios mi amor, ciao, mabalos!


VIEW COMMENTS