Ely Sanjorjo Tumulak

Pob. Medellin, Cebu

ADLAW nga Sabado. Sayo ning buntaga nahikurat si Lina sa kalit nga pag-abli sa pultahan dungan sa pagkatumba sa usa ka tawong niwangon nga nagsungkod. Gitutokan pag-ayo ni Lina ang tawo ug nahimungawong siya sa pamayhon niini.

“Poldo, ikaw?” pangutana ni Lina.

“Uho, uho, uho. Ako ni, Day Lin,” sa tawo nga nag-udhak ug gihutoy sa ubo. “Hain diay si Dong Leo, nga atong anak? Mangayo kog pasaylo ninyong duha. Kay di na ko magdugay ning kalibutan. Gibasulan ko ang tanan, Day. Pasayloa ko.”

Mitalikod si Lina aron apason ang iyang anak nga si Leo nga tua sa presinto sa kapulisan dili halayo sa ilang balay. Samtang naglakaw namalik sa iyang panumdoman ang pagbiya ni Poldo kanila. Napulo na ka tuig sukad sa pagbiya ni Poldo kuyog ang kabit nga si Aida paingon sa Manila. Maayo na lang kay nakahulam siyag puhonan sa iyang magulang nga nagtrabaho sa Singapore. Nag-negusyo siya ug gipa-eskuyla si Leo sa kurso nga Criminology. Paggradwar ni Leo nakasulod dayon pagka pulis

Naputol ang paghanduraw ni Lina dihang gisugat siya ni Leo sa presinto.

“Ma, nganong nia ka? May problema ba?” ni Leo nga may kabalaka.

“Dong, mahimo bang mopauli ka una sa balay? May naghulat nimo didto,” ni Lina.

“Ha? Kinsa siya, Ma?” pangutana ni Leo.

“Siya ang dugay na nimong gipangita. Pag-una didto kay magpalit pa kog tambal ug pagkaon. Atong iselebrar ang iyang pag-abot, kay birthday baya niya sa Dominggo sunod semana.”

Nasabtan ni Leo ang buot ipasabot sa inahan. Nananghid siya sa iyang hepe.

Paghiabot ni Lina sa balay gisugat siya ni Leo nga masulub-on.

“Ma, wala na si Papa. Igo ra siyang nakapangayog pasaylo natong duha,” migakos si Leo sa iyang inahan.

“Diyos ko! Diyos ko!” mao ray pulong nga migawas sa baba ni Lina nga nakapanguros.

Nianang pagka sunod semana, sa adlaw nga Dominggo sa ikawalo nga adlaw sa haya ni Poldo miabot ang usa ka niwang nga babaye uban sa tulo ka anak nga ang kamanghuran usa pa ka tuig nga masuso. Miduol kini kang Lina ug Leo.

“Ako si Aida ug sila ang tulo ka anak namo ni Poldo, Mam, Sir,” matod sa babaye sa pagaw nga tingog.

Nagtinan-away sila Leo ug Lina.

“Day, unsa man karon inyong pagkabutang?” pangutana ni Lina.

“Mam, inigka human sa lubong ni Poldo, mahimo ba nako ibilin ang akong mga anak kaninyo? Manglabada na lang ko aron kami mabuhi,” ni Aida nga nagpakiluoy.

Nagpanglingo-lingo si Leo. “Manang, mahimo nga anhi una mo mopuyo mintras tanto nagdagan pa ang pangadye kay ato pang hunahunaon kon asa gyud kamo mopuyo.”

“Salamat kaayo, Sir. Salamat sa inyong maayong pagtagad kanmo,” ni Aida nga mipugos pagpahiyom.

Nananghid si Leo kang Lina. “Ma, moadto ko sa groseri kay palitan nakog mga gamit si Bunso ug ang duha pa nako ka manghod. Pero mangadye una ta, pahinungdan nato ang adlaw ni Papa karon.”

Nangluhod sila ug nangadye. Mihangad si Leo, unya mitan-aw sa lungon sa iyang amahan ug mihagawhaw, “Daghang salamat, Pa. Ania kami nagkahiusa. Ayaw kabalaka, isaad ko kanimo di ko pasagdan ang akong mga manghod. Salamat nga imong gipakunsad ang imong mga anghel karong adlawa. Happy Birthday, Pa!” (Katapusan)