"MERCY is the bridge that connects God and man. It is a wellspring of joy, serenity, and peace".

Kini ang pinakauyokang mensahe ni Pope Francis alang sa tanang katawhan nga iyang gisulat sa "Misericordiae Vultus, MV ".

Ang pagdala sa Diyosnong kalooy alang sa mga katawhan nga naglisud, nag-antus ug naningkamot nga makabarog gikan sa mga niabot nga katalagman, bagyo, baha ug linog maoy pinakaunang tumong sa pagbisita ni Pope Francis dinhi sa Pilipinas niadtong Enero 2015.

Mas labing maayo nga atong gahinan sa pagpamalandong ang misteryo sa kalooy kay tungod sa mga panghitabo sa atong palibot karon nagkahinay na og kawala ang tinuod nga kalipay ug kalinaw.

Duna pa bay kalooy nga nagpabilin diha sa tagsa-tagsa nato ka kasingkasing? Kon aduna pa man, unsang klase sa kalooy nga atong mapaambit ngadto sa uban? Mao ba ni ang kalooy nga nagagikan sa gilansang ug nabanhaw'ng Kristo?

Dili ba ang atong giila nga Ginoo, mao man ang tinuod nga Amahan sa Kalooy? Ang Balaang Kasulatan nagdasig kanato sa pag-ila nga ang Ginoo, "ang maluluy-ong Amahan ug Diyos nga tinubdan sa tanang kalipay” - 2 Corinto 1:3.

Ang atong Ginoong Diyos, "hilabihan kadako ang kalooy ug gugma Niya alang kanato" - Efeso 2:4.

Usa sa pinakamaayo ug ilado nga sambingay ni Jesus mao ang sambingay mahitungod sa Amahan nga maluluy-on ngadto sa iyang nawalang mga anak. Mabasa kini sa Lukas 15: 11-32.

Gipakita sa mapinanggaong amahan ang nag-awas-awas niyang gugma, kalooy ug pagpasaylo nga way pagkahupas.

Ato sab masaksihan ang susamang diwa sa Diyosnong kalooy diha kang Jesus, ang bugtong anak sa Diyos. Diha lamang kang Jesus nga Nasaretnon, ang maong kalooy ug pasaylo nahimong buhi ug makita. Kay diha sa Balaang Kasulatan si Jesus nag-ingon, "Ang nakakita kanako nakakita usab sa akong Amahan" - Juan 14:9.

Ang kinatibuk-ang kinabuhi ug pagkatawo ni Jesus mismo nagsul-ob sa nagdilaab nga gugma, ang bugtong diyosnong gasa alang sa katawhan nga walay bayad. Kay ang pakig-uban ug pakiglambigit ni Jesus ngadto sa mga kabus, linupigan, makasasala, timawa, masakiton, ug mga dinaugdaug maoy buhing bunga nga motudlo kanato sa unsay tinuod nga kahulogan sa kalooy.

"Everything in Him speaks of mercy. Nothing in Him is devoid of compassion," matud pa ni Pope Francis sa "Misericordiae Vultus -8".

Nagtudlo si Jesus sa iyang ministriya pinaagi sa mga sambingay mahitungod sa kalooy; Ang Karnero nga nawala- Lk. 15:4-7, Ang usa ka Dako nga nawala, Lk. 15:8-10, ug Ang Anak nga nawala,Lk. 15: 11-32.

Ang Simbahan sab maoy lig-ong pundasyon sa pagpakita sa maong kalooy ug pasaylo diha sa matag pamilya ug katilingban. Kay ang maong kalooy maoy pinakalig-ong sukaranan sa kinabuhi sa atong simbahan.

Patay ang katilingban kon walay mapakita ug mapaambit nga Diyosnong gugma, kalooy ug pasaylo diha sa isigkatawo. Walay epekto ang pagsangyaw ug pagsaksi sa ebanghelyo kon kulang ang diyosnong diwa sa kalooy ug pasaylo.

"The Church lives an authentic life when she professes and proclaims mercy and when she brings people close to the sources of the savior’s mercy, of which she is the trustee and dispenser," Pope Francis, (MV 11).

Nakita sab nato diha sa atong mga mata sa pagtoo ang papel ni Birhen Maria, ang Inahan ni Jesus, sa kasaysayan sa kaluwasan. Siya sab giila labi na sa Katolikong simbahan isip Inahan sa Kalooy.

Ang iyang kinatibuk-ang kinabuhi nagsubay sa presensiya ug puno sa Diyosnong kalooy. Ang iyang mga pagdayeg, mabasa sa Lk. 1:46-55, maoy usa ka butang nga gipahinungod ngadto sa pasaylo ug kalooy sa atong Ginoong Diyos.

Didto sab sa tiilan sa krus, uban sa disipolo nga si Juan, nagsaksi sa mga bulawanong pulong ni Jesus mahitungod sa pagpasaylo.

Kining maong espirituhanong mensahe sa pagpasaylo, paghigugma ug kalooy ngadto sa mga tawong makasasala nga mitabang sa pagpalansang kaniya didto sa krus nagdasig kini nga ang maong diwa sa kalooy ug pasaylo sa Diyos makab-ot ug maambitan sa tanan.

Karon, unsaon man natong mga makasasala sa pagpuyo sa diwa sa pagkamapasayluon ug pagkamaluluy-on? Kining mga giya pamalandong makatabang unta sa atong pagpuyo isip Kristiyano.

Una, dili nato opsiyon kon buhaton ba o dili ang desisyon sa pagpasaylo ug kalooy. Usa kini ka gimbuhaton isip Kristiyano ang pagpalapnag ug pagbuhat sa kalooy ug pasaylo.

Ikaduha, ang maong Diyosnong kalooy maoy bugtong tubag ngadto sa mga panginahanglanon diha sa lain-laing ang-ang sa kalisud sa pagkinabuhi; sa lawas, espirituhanon, sa estruktura man o sa kinaiya ug batasan. Duna kitay gahum sa pagbuhat niini diha mismo sa atong kaugalingon ug sa nataran.

"The Church is commissioned to announce the mercy of God, the beating heart of the Gospel. Wherever there are Christians, everyone should find an oasis of mercy," matud pa sa Santo Papa. (MV 12).

Tuod ang pagkamaluluy-on ug pagkamapasayluon dili sayon, apan gikinahanglan gyud nga ikaw ug ako mobuhat gyud bisan makadugang og kabug-at sa atong mga plano.

Kay ang tinuod nga diwa sa pagpakita niini mao man ang paghatag og sakto, dili mga butang, kon dili igong panahon para ug alang sa uban.

Mao ni ang atong misyon, paghatag sa atong tibuok kinabuhi ngadto sa uban nga nanginahanglan sa gugma ug kalooy. Hinaut pa unta.

(Comment-09487549768)