BINASI sa Isaias 58:7-10; Salmo 112: 4-9; 1 Corinto 2:1-5; ug Mateo 5:13-16.

Ang akong iyaan nga Bisaya kaayong dako mangahas pagkulukabildo sa iyang mga kailang Tagalog pinaagi sa du­ha lamang ka pulong: “talaga” ug “pambihira.” Moyangoyango lang kini siya ug magpunay lang og litok sa “talaga” samtang ang iyang kauban nag-is­torya. Usahay, panagsaan pod niya kini og “pambihira.”

Nahinumdum ko niini tu­ngod kay sagad sa mga batan-on karon “as in” na lang dayon ang idugang sa istorya kon mahutdan na sila og ikasulti o, dili ba kaha, kon buot nilang hatagan og gibug-aton ang ilang gisulti.

Gihatagan ni Jesus og gi­bug-aton ang ilhanan sa usa ka Kristyano: “Kamo ang asin sa ka­libutan… Kamo ang kaha­yag sa kalibutan.” Kon karon pa kini: “As in asin ug kaha­yag.” “As in” gayod kay kon wag­tangon kining duha ka mga butang, mawagtang usab ang kinabuhi sa kalibutan.

Ang asin, pananglit, maoy gamiton sa paghatag og lami sa pagkaon ug igpatunhay niini. Gani ang pulong salary gikan sa pinulungang asin (salt). Naandan kaniadto nga imbis salapi ang isuhol sa tawo, asin ang ihatag. Asin man gud ang isagol sa pagkaon o karne aron motunhay kini sa mga lugar nga bugnaw sa panahon nga dili mahimong mag-uma. Maghatag usab og lami ang asin; walay lami ang tab-ang nga pagkaon.

Apan mapuslanon lamang ang asin ug kahayag kon ma­kapaambit kini sa ilang hiyas ngadto sa hingtungdan. Kon ma­wad-an og kaparat ang asin, wala na kini kapuslanan. Kon ang gidagkutang tukaro ta­bunan, mawalay bili kini.

Nawad-an og kaparat ang Operation Tokhang sa kapulisan kay nakita nga nasagulan kini og lain tinguha. Gigamit lang ang Tokhang aron ma­tabunan ang ngil-ad nga tumong sama sa pagpangidnap ug pagduso pa og ubang kriminal nga buhat. Di man hinuon tanan ug, sa akong panahom, dili ang kadaghanan sa mga pulis. Apan ang pipila maka­daot sa kadaghanan. Ang maayong tumong sa Tokhang nasagulan sa kangitngit.

Hinloan usa sa kapulisan ang ilang pundok ug huno­ngon usa nila ang ilang “War Against Drugs” aron mangayog lamdag gikan sa Dios nga Ma­kagagahom. Maayong paminawon ang tingog ni propeta Isaias nga nagkanayon nga ang Dios moingon og “Ania ako!” inig­tawag nato Niya kon wagtangon usa nato ang pagpanlupig ug pakan-on nato ang mga gigutom. Makaguol baya nga ang “War Against Drugs” sagad mapatay mga kabos.

Dili pasikatay ang gikina­hanglan sa kapulisan kay sa pulong pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Corinto: “Mianhi ako kaninyo diha sa kahuyang ug kahadlok…ug ang akong mensahe… dili inubanan sa makadani nga mga pulong sa kinaadman, apan pinaagi sa pagpahayag sa Espirito ug gahom.” Ang pagdawat sa kaugalingong kakulangan aron mahatagan og luna ang gahom sa Dios timailhan sa kahayag nga midan-aw kanato.

Sa ato pa, isip kapulisan ug isip usa ka nasod, kinahanglan kita modawat sa atong mga kahuyang aron mahimo kitang asin ug kahayag. Maayo nga midawat ang PNP ug ang pa­ngagamhanan sa ilang mga kakulangan. Diri magsugod ang tinuoray nga kabag-ohan.

Apan kinahanglan likayan sa gobyerno ang mga “short-cuts” as in pagpabalik sa “capital pu­nishment” kay kini dili gyod makapakunhod sa krimen ug mga kabos lang gihapon ang ma­biktima niini. Mora kunohay nig makapahadlok sa mga kriminal apan “short term” ra kaayo ni ug di gyod solusyon. Binasi ning akong panahom sa mga dag­han na kaayong pagtuon ma­hitungod sa “death penalty.”

Ang pagka-asin ug pagkakahayag magsugod sa atong pag-aninaw ug paghimo sa ka­bubut-on sa Dios. Batid ang Simbahan mahitungod sa ki­naiya sa tawo ug sa pag-ugmad og sibilisasyon sa gugma.

As in kapin na sa duha ka libo ka tuig ang edad sa Sim­bahan. Nag-agi na kinig dag­han kaayong mga hagit gikan sa mga gamhanang tawo, a­­­pan gabarog lang gihapon. Ug bisan gani ang mga kahuyang ug ang mga sala sa mga miyembro sa Simbahan wala makapatumpag niini.