NIADTONG milabay'ng Dominggo, atong gisugdan ang atong pagtuon sa Sanctuaryo. Atong nahisgutan nga ang primirong butang nga makita pagsulod sa kural sa Sanctuaryo mao ang altar sa halaran sa sinunog. Kini maoy ginahalaran sa karnero, kanding, salampati o bisan pa'g baka nga dad-on sa usang nakasala aron mapasaylo.

Sunod nga makita maoy hunawanan nga bronse. Tunga-tunga kini sa halaran sa sinunog ug sa pultahan sa Sanctuaryo. Naa kini tubig nga maoy ihugas sa mga kamot ug mga tiil sa tanang mga pari nga moministeryo sulod sa Sanctuaryo.

Kining hunawanan usa ka importanteng butang alang sa mga pari. Tungod kini maoy makaluwas sa ilang kinabuhi. Ngano man? Kay kung ang usa ka pari mosulod sa Sanctuaryo nga hugaw, ikamatay niya kini.

Busa, dapat silang maghugas sa ilang mga kamot ug tiil sa dili pa sila mosulod sa Sanctuaryo.

Matag-adlaw, ginapun-an kining hunawanan og tubig, aron dili makulangan ang mga pari sa paghugas sa ilang mga kamot ug tiil.

Ang mga Levinhon maoy nagaseguro kining butanga tungod kay sila man ang gimandoan sa Diyos nga magtabang sa mga pari sa mga kinahanglanon sa Sanctuaryo.

Kining pagpanghunaw, mga higala, nagasimbolo sa kaputli o kalimpyo sa mga alagad sa Diyos sa pagministeryo alang sa mga katawhan sa Diyos.

Ang pagkapari, pagkapastor, pagka-espirituhanong lider sa usa ka pundok nagakinahanglan og pagkaputli og kasing-kasing, huna-huna o kinabuhi. Mao kini gusto ipasabot sa hunawanan sa Sanctuaryo nga gimugna sa Diyos sa mga Israelinhon.

Dako kining hagit sa atong mga pari, pastor o espirituhanong lider, mga higala. Kay sama sa tanang katawhan, tawo lamang pod sila. Parehong adunay mga kaluyahon, parehong adunay puruhan nga magpakasala, kay pareho man tang tanan nga nahulog sa sala.

Busa kinahanglan pod ni sila og atong mga pag-ampo sama sa atong pagkinahanglan sa ilang pag-ampo alang kanato.

Ang paghugas sa mga kamot, mga higala, nagsimbolo sa kaputli sa tanang butang nga atong ginahimo. Ang ato bang mga ginabuhat nagapakita og kalimpyo sa moralidad? Limpyo ba ang atong intensyon? Alang ba sa kaayohan ug kalampusan sa uban ang atong mga ginabuhat? Mao kini ang buot-ingnon sa paghugas sa kamot.

Putli ba nga mga lugar nga atong ginabisitahan matag-adlaw? Ato bang ginalikayan ang mga dapit nga posible makahatud kanato sa pagpakasala? Ato bang ginagamit ang atong mga tiil sa pag-adto sa mga lugar nga makapaayo sa atong kinabuhi? Mao kini, mga higala, ang buot ipasabot sa paghugas sa mga tiil sa hunawanan sa Sanctuaryo.

Sa atong mga espirituhanong mga lider, dako kini nga responsibilidad nga atong dad-on matag-adlaw. Apan ang Balaang Espiritu maoy gisaad ni Ginoong Jesus nga maoy motabang kanato sa pagdaug sa sala matag kanunay. Ato lang kining hangyuon ug dawaton kanunay sab.

Ug sa atong mga higala, mag-inampu-ay kita. Sa nagakapit-os nga moralidad sa sosyodad karon, kinahanglan natong hinumdumon ang hunawanan sa Sanctuaryo, aron atong malikayan ang walay katapusang kamatayon pinaagi sa impiyerno.