TALIWALA sa Sanctuaryo napahimutang ang lamesa sa incenso. Tua kini sa tumoy nga bahin sa balaang dapit, duol sa kurtina nga nagatunga sa balaan ug pinakabalaang mga dapit sa sanctuaryo. Unsa kaha ka importante kining butanga ug unsay ginasimbolohan niini?

Matag-adlaw, daghang mga Judeo ang mubisita sa sanctuaryo aron mangayo'g kapasayloan sa ilang mga sala. Atubangan sa pari, magakompisal ang makasasala sa iyang mga sala pinaagi sa pagbutang sa iyang mga kamot ibabaw sa ulo sa mananap, nga nagpasabot nga nabalhin na ang iyang mga sala sa mananap. Unya, pagapatyon niya kini. Saluron sa pari ang dugo, ug ihalad ang patay'ng lawas sa mananap sa altar sa halad nga sinunog.

Unya, pagadad-on sa pari ang dugo sulod sa sanctuaryo ug iwisik ngadto sa kurtina nga nagbahin sa balaan ug pinakabalaang hulot. Mao kini'y rason nganong baho ug hugaw ang sanctuaryo- tungod sa dugo nga "nagdala sa sala sa makasasala" sulod niini.

Busa, samtang ang kurtina dili mailisdan, magapabiling hugaw ug baho ang sanctuaryo sulod usa ka tuig. Mailisdan lamang kini panahon sa Day of Atonement nga atong hisgutan sa pipila ka mga Dominggo gikan karon.

Tungod sa baho sa dugo nga giwisik ngadto sa kurtina, ang incenso maoy pahumot nga mag-neutralize sa giingong baho. Mao kini'y rason nganong sa kurtina gayud dapit giplastar ang lamesa sa incenso. Tungod sa iyahang aroma, ang tibuok sanctuaryo nagapabiling humot sa tibuok tuig bisan pa dili mailisdan ang kurtina nga winisikan og dugo.

Sa espirituhanong bahin, ang incenso nagarepresentar sa pag-ampo natong mga katawhan. Bisan pa sa atong pagkamakasasala, ang atong kanunay'ng naga-ampo alang sa kapasayloan sa atong mga kalapasan maoy makapahumot sa langitnong sanctuaryo. Pagadawaton sa Diyos ang atong mga pag-ampo ug kita Iyang pasayluon. Matud pa sa Pinadayag 8: 4, "Ug ang aso sa incenso, uban sa mga ampo sa mga balaan, gidawat sa Diyos gikan sa kamot sa anghel."

Makapila kaha kita mag-ampo sa usa ka adlaw, mga higala? Basin sa panahon lang nga aduna kita'y pangayuon sa Diyos? O sa panahon lang nga aduna kita'y mga problema? Matud pa ni San Pablo, "Mag-ampo nga walay pag-undang" (1 Thess. 5: 17). Malipayon Siyang magapasaylo sa Iyang mga anak nga sinsero sa paghangyo Kaniya og kapasayloan.

Sa atong pagmata, malipay ang Diyos nga Siya dayon ang atong sangpiton. Sa atong pagkaon, Siya gayud ang atong pasalamatan. Sa atong pagbiya sa atong mga balay ngadto sa atong mga trabaho, Siya maoy atong proteksyon.

Sa atong mga negosasyon, Iyahang kaalam maoy atong gamiton. Hangtud makapauli kita ngadto sa atong mga balay, Siya ang atong sangpiton kanunay. Kay bisan pa sa katibuk-an sa sanctuaryo, ang insenso maoy naa sa sentro.

Unsay sentro sa atong pagginawi sa atong pagkinabuhi, mga higala? Sama sa sanctuaryo, hinaut nga incenso sab ang sentro sa atong kinabuhi- makanunayong pag-ampo sa kanunay'ng panahon.