Binasi sa Job 38:1, 8-11; Salmo 107; 2 Corinto 5:14-17; ug Marcos 4:35-41

“Ug siya atoa sa ulin natulog sa higdaanan. Ug gipukaw nila siya ug miingon kaniya, ‘Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga mangalunod kita?’”

Nakapamalandong na ba mo sa atong dimalikayan nga kamatayon? Siguro matag karon ug unya mahitabo kini kon masakit ta o naa tay suod nga masakit. O, di ba kaha, kon maaksidente ta ug hapit na gyod kita nga mamatay. Kon mamatyan tag suod, makapamalandong sad ta sa kamatayon.

May mga tawo nga nakasinati og NDE kun “Near Death Experience” kana bang mohunong og andar ang ilang kasingkasing unya giila sila nga “clinically dead.” Niining yugtoa may mga tawo nga mobati kuno nga sila misaka ug makita kuno nila ang ilang patay nga lawas. Mosulod silag lugar nga hayag kuno kaayo. Malinawon kaayo ang ilang gibati. Daghan pa silang makita usa sila maulian.

Isip sakop sa katilingban sa tawo makapamalandong pod ta sa kamatayon kon tan-awon nato ang atong kinaiyahan. Sud-onga lang ang atong mga sapa nga hugaw kaayo, puno sa basura, ug wa nay isda, ug makita nato ang hulagway sa kamatayon. Ingon ani usab ang atong kadagatan kansang mga gasang napahak na tungod sa dinamita.

Nangaupaw na sad ang atong kalasangan. Di na lab-as ang hangin nga atong gihanggap. Nagsuka og itom nga aso ang daghang mga sakyanan.

Nakita pod sa mga disipulo ang hulagway sa kamatayon didto sa sakayan samtang kini gikusokuso sa balod ug gihapak sa kusog nga hangin. Nangahadlok sila ilabina nga si Jesus natulog lamang ginamit ang unlan. Daw wa kini mabalaka ug gipasagdan lamang niya ang iyang mga sumusunod nga malunod.

Diha sa ebanghelyo ni Marcos, ang pulong “pagkatulog” ginamit sa lima nga kontesto. Ang tawo nga nagsabwag og liso natulog samtang ang liso miturok sa paagi nga wala niya mahibaloi. Ang bata nga giisip nga patay “natulog” lamang. Gidasig ni Jesus ang iyang tigpaminaw nga magtukaw ug dili matulog. Subo kaayo kay ang mga disipulo nahikatulog samtang nag-antos si Jesus didto sa tanaman sa Gethsemane.

Ang ikalima nga kontesto mao ang atong ebanghelyo. Susama kini sa liso nga miturok. Natog ang misabwag sa liso kay salig man siya nga moturok ra gyod ni. Natog pod si Jesus kay sayod man siya nga kontrolado niya ang kinaiyahan.

Sa libro ni Job gipahinumdoman sa Ginoo si Job nga Siya ang nagdumala sa kadagatan. Gani Siyay nagbutang og ganghaan aron di molabaw ang dagat sa yuta. Diha sa ikaduhang sulat ni Pablo sa mga taga Corinto gilambigit si Jesus sa Dios nga Magmumugna sa dihang kini nagkanayon nga “kinsa gani ang anaa ni Kristo siya usa ka bag-ong nilalang...”

Niadtong Huwebes Hunyo 18 mipagawas og “encyclical” kun sa ka autoratibo nga sulat si Papa Francisco mahitungod sa kinaiyahan. Gitawag kinig “Dayegon Ka” gikan sa usa ka balak nga gihimo ni San Francisco mahitungod sa kinaiyahan.

Naghisgot si Papa Francisco sa mga hinungdan kon nganong miabot kita sa yugto diin kamatayon ang hulagway sa atong kinaiyahan. Kini mao ang “paggamit nga mapahimus­lanon ug ang paggun-ob sa kinaiyahan, ang pagwaypanumbaling, ang danghag nga pagpangita og ganansiya, ang naghinobra nga pagsalig sa teknolohiya, ug ang kulang sa paglantaw sa natad sa politika.”

Apan wala siya mawad-ig paglaom. Kon buhat sa tawo ang nahitabo sa kinaiyahan, buhat pod sa tawo inubanan sa pagsalig sa Dios ang pagbali sa maong kahimtang.

Ug tungod niini, mahimo tang matog bisan pag nagpadayon kitag magbudlay.