Binasi sa Kinaadman 1:13-15; Salmo 30; 2 Corinto 8:7,9,13-15; ug Marcos 5:21-43

“Ug mikuyog siya kaniya. Misunod usab ang dakong panon sa katawhan ug midutdot kaniya.”

Nakasulay na ba mo nga magkapuliki? Kana bang ga­apas sa panahon kay daghang himuonon ug humanunon. Kana bang makalimot na lang tag ginhawa usahay tungod kay daghang gihunahuna.

Naa bitaw koy kaila nga mi-”resign” sa iyang trabaho. Taastaas na sad ang posisyon nga iyang naabot sa ilang organisasyon. Usa ka adlaw niana nakadisidir siya nga mobiya sa kompaniya. Human siya makabuhi sa mga pulong ngadto sa iyang boss, didto pa lang siya nakapanghinuklog kon nganong gibuhat ni niya. Mibati siyag pagkapuliki nga daw daghan siyang apsunon nga mga bulohaton. Nahadlok siya.

Kining masakit ta makapadangat pod og pagbati nga naa tay giapas. Wa man god tay mahimo kaayo samtang naa tay sakit ug kon maulian na gani dili dayon ta makapa­bulhot.

Kining pagkapuliki masinati pod nato sa mga salida sa telebisyon o sine nga kulbahinam kaayo. Adunay mga modernong salida sa telebisyon nga maantigo pong mopasaka sa pagkakulbahinam. Kana bang wa pa mahuman ang usa ka eksena mosulod ang usa ka bag-ong eksena. Sa ato pa, magtipun-og ang mga balatian ug ang mga panghitabo. Gaapas ta.

Gaapas pod ta sa atong ebanghelyo karong adlawa. May duha ka babaye nga masakiton. Usa anak ni Jairus, dakodako sa sinagoga. Ang lain usa ka babaye nga talidugo.

Nakulbaan nsi Jairus alang sa iyang anak. Gani namatay man gyod ni. Ang laing babaye nahadlok nang moduol sa doktor kay nakagasto siyag dadako sa iyang sakit apan wa gyod maayo. Mitagam siya. Dugang pa niini, giisip siya nga hugaw ug di takos nga mag-ampo tungod sa talidugo. Mao man gani nga mihikap lang siya sa bisti ni Jesus.

Ang kahadlok maoy makapapuliki kanato. Makahadlok baya ning kamatayon. Dugang pa niini, wa pa gani mahuman ang nahitabo sa anak ni Jairus, misingit ang istorya sa laing babaye. Thrilling ni.

Ang tawag ni Jesus atubangan sa kahadlok sa kamatayon mao: “Ayaw kahadlok. Salig lang.” Mao kini nga gipangita ni Jesus kon kinsay migunit sa iyang bisti. Buot niya nga akohon sa babaye ang iyang gibuhat. Sa laing bahin, gipagawas ni Jesus ang mga nagminatay ug nagbugalbugal kaniya. Gihatagan niyag kinabuhi pag-usab ang anak ni Jairus. Mga babag kini sila.

Kining atong masaligong kinaiya atubangan sa kalisdanan ug kamatayon nagagikan sa atong pagtuo nga “ang Dios wala magbuhat sa kamatayon ni naglipay Siya sa paglaglag sa mga buhi,” sumala pa sa libro sa Kinaadman. Gani ang Dios nagpakakabos aron kita mabulahan, sumala pa sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Corinto.

Atubangan sa atong dimalikayan nga kamatayon, molambo unta ang atong pagtuo sa Dios. Mao kini ang angay apason - ang lawom nga pagsalig sa Buhing Dios.