DAGITI agrurutap kada agsisipol a surveys-pampolitika laeng ti pondasyon dagiti intriga kadagiti naglabas nga aldaw.  Sinnutilan kada pinnarsiakan iti bangsit.  Agpatingga laeng dita dagiti buyokda. Ngem itay nabiit…medyo dimmegdeg ti sinnabbuagan kada pinneltakan idi kellaat a naglusulos iti gabinete-Aquino ni Vice Pres. Jejomar Binay.  Adu ti naklaat.  Ultimo ni P-Noy…nasdaaw iti pettat a panagresign ni Binay nangruna ket napapateg dagiti akemna kas koma kamang ken sammaked dagiti OFWs.  Ket gapu iti dayta, naminpinsan a ti ganna idi iti baet ti presidente ken bise presidente ket nagsat. Naaddaan idi iti ganna wenno lamat ti relasyon dagiti dua gapu kadagiti pammadakes a naipalapal kenni VP Binay.  Nupay naulimek idi a panawen ti Malakanyang…di met nagtalna dagiti kaalayado ni P-Noy…banag a mabalin a sinakit ti nakem dagiti Binay.  Immerteng ti tensiyon ken lamma a nagbanag a ganna aginggat nagsat.  Dita metten a nangrugi ti panagbusi ti  binnasnotan. Kasla honeymoon dagiti rinuker weno Romansa de malas!  Subliantayo ti rugi ti rupak:

             

*****

Kalpasan iti dua nga aldaw manipud naglusulos ni VP Binay, timmabuno daytoy iti maysa a programa ti radyo ken telebisyon sadiay Coconut Palace.  Ditana nga impir-ak ti sao a MANHID ken PALPAK kano ti agdama nga administrasyon. Iti narabrabaw a pannao….administrasyon nga awanan puso ken rikna. Innayonna pay ti panagbaybay-a kano ti administrasyon-Aquino a solbaren ti nakaro a korapsiyon ken dadakkel a krimen a maipabpabasol kadagiti kaalyadoda. Kas nakunana: “At habang ako at ang aking pamilya ay ginigipit at inuusig, hinahayaan naman nila ang malawakang anomaly ng kanilang mga kasama at kapartido; ang Disbursement Acceleration Program (DAP); ang Priority Development Assistance Fund (PDAF) ng kanilang mga kakampi, kapartido at kaibigan; ang pangongotong sa MRT, at ang masaker ng SAF 44 sa Mamasapano!”  Ingunamgunam pay ti bise presidente a nakasagana daytoy nga idauluan ti oposisyon ken umili tapno magun-od ti nadalus a serbisyo para iti sapasap a saan laeng a kadagiti mabilbilang a kaalyado. Adtoy pay ti maudi a basnotna iti dayta a tallaong: “Sa mga kalaban ko sa pulitika, sinasabi ko sa inyo ngayon: kung ang layunin ninyo ay paatrasin ako sa pagtakbo bilang pangulo sa 2016, nagkakamali kayo.  Hindi ako umaatras sa laban!”  Nalpas ti mensahena…awanen ti napasamak a Question & Answer a gagangay koma a sumaganad. Simmaruno ditan dagiti depensa dagiti gagayyem ni P-Noy kas koma da DILG Sec. Mar Roxas, DOJ Sec. De Lima ken uray ni Sen. Trillanes a nagkuna nga adda manen pabettakenna nga anomaly kontra Binay iti sumaganad a Senate Hearing.  Ngem ania met ngata ti karirikna ken reaksiyon ni Presidente Noynoy? Arigna ti Romansa-Pato nia?  Siplasiplagam nga umuna sakanto tuonan, este, manadaan. Gimays.

*****

Naklaat kano ni P-Noy idi naammuanna a naglusulos ni VP Binay.  Inawaganna daytoy. Di unay kano atiddog ti saritaanda ta laonento laengen ti suratna dagiti amin a rason no apay a nagresign.  Ipatulodna kano dayta a surat idiay Malakanyang.  Ngem dipay naawat ni P-Noy ti nakuna a surat…bimtaken iti media ti banat ni VP Binay .  Iti pannakiuman ti media iti presidente, kinunana nga iti uneg ti lima a tawendan a nagtakem awan malagipna nga eksena a nangted iti suhestiyon ni Binay tapno mapapintas pay ti serbisyo ti gobyerno iti sangapagilian. Kuna ni P-Noy: “Siguro kung tatanungin ninyo kung ano ang pakiramdam ko eh pangkaraniwan naman siguro sa mga Pilipino – kayo na ang lumagay sa posisyon ko, paano ko ba siya trinato nang mali tapos ito ang sinukli?” Impaganetgetna nga awan nagkuranganna kenni VP Binay ngem apay a nagbalin kano a Manhid ken Palpak ti administrasyonna? Impasagid pay ti presidente a saanna a trinato a kas reserba a pilid laeng ta ngamin impatugawna daytoy a kas chairman ti Housing and Urban development Coordinating Council (HUDCC) ken Presidential Adviser for Overseas Filipino Workers (OFW) Concerns. Malaksid iti reaksiyon ni P-Noy…dimmaplis met ni DILG Sec. Mar Roxas: Ni Binay ti kakaisuna a bise presidente nga inikkan ti Presidente iti Official Residence sadiay Coconut Palace..ngem adda gayam iduldulinna a “kulo”…wenno madi nga ugali. No intay met lagipen…idi nakasarita ti media ti anak ni VP Binay a ni Rep. Abegail Binay…naipasagidna a nauma kanon ti amana kadagiti agsisimparat a pammabasolda kenkuana a dipay met napaneknekan. Mabalin kano a dayta ti gapuna no apay a naglusulos iti gabinete. Siguro..medyo lumitlitnawen ti isyu, pards. Daytoy ti kunada a Romansa-Marino. Masapul a batukem tapno mananammo ti sam-it ti ratsada.

*****

Iti pannakaisursurat daytoy nga espasyo….adda manen mensahe ni VP Binay a naala ti media: agyamyaman daytoy kadagiti adu kano a kimmanunong iti inaramidna. Adu kano dagiti text ken tawag dagiti supportersna a kasla rinaemda ti panangbasnotna iti Aquino Administration. Tsk tsk!  Awan ngata ti naallingagda a negatibo a komento dagiti umili kalpasan ti banat ti bise presidente? Adda ngamin dagiti naallingagtayo a saritaan a dida nagustuan ti inaramid ni Bise. Ngamin no pudno a manhid ken palpak ti administrasyon…ania koma ti inaramidna? Tinulonganna kadi ni P-Noy tapno masolusyonan dagditi parikut ti pagilian? Apay a nagulimek lattan.  Sa ita, kunada…kellaat a bimmasnot a pinabasolnan ti naggappuanna? Kunada ngarud: wrong timing kano ti banat ni Binay. No koma ta saan a nalimogan iti politika..idi pay laeng damona a nakita dagiti palpak ti gobyerno…nagkutak koman tapno naibutaktak ken nasolbar. Isu a husto ti kuna ti kaadduan: narugit ti politika ditoy pagilian. Ngem ti kunami met: mayat a narugit ti politika tapno maibutaktak dagiti narurugit nga aramid dagiti impatpatugawtayo.  Imbes a datayo ti pagsirbianda…bulsada ti inda inyuna.  Sabagay, saan met ketdi nga iti amin. Adda met dagiti nadalus ti panagserbida..nupay adu latta dagitay buyok ti aramidda. In short: nangrugin ti gubat-politika. Awan dumana kano daytoy iti Romansa- Aso….no nagtinnallikuddan…ditan ti ayan ti grasya.  Narigatmo idan a pagsinaen. Isu nga agridamtayo kailian. Good luck kadagiti timmapogen iti Romansa-Politika!

*****

Itay nabiit, naangay ti maysa a pasken babaen ti Pro-Cor nga idauluan ni Gen. Isagani Neres.  Dita a naiyammo kadagiti kameng ti media dagiti nagappuanan ken agdama a programa ti PNP iti sibubukel a pagilian ken naidasig met ditan ti programada ditoy rehiyon. Dita a naammuan a saan met a maudi ti PNP Cordillera iti implementasyon dagiti baro a pamkuatan para iti naannayas a serbisyo ti pulisya no idilig kadagiti dadduma a rehiyon. Mabuhay ka Apo Neres ken ti sibubukel a puwersam ditoy Cordillera. Binigbig met ti Pro-Cor ti inlatang ti media a tulong iti PNP kadagiti amin a serbisyo para kadagiti umili nangruna iti pangseguridad, programa kontra krimen agraman pannakatun-oy iti solusyonda ken pannakapapartak ti komyunikasyon a mayannatup iti misson ken vision ti PNP.  Nagyaman met ti media group kadagiti kooperasyon ken assistance manipud kapulisan ti rehiyon kadagiti amin a rebbengen ken relasyon ti PNP-Media kas nagbinnulig a puwersa para iti masa.  Agyamankami manen apo Neres iti talekyo kadakami iti media. Adios mi amor, ciao, mabalos!