Binasi sa Lucas 3:15-16, 21-22

Ang tawo nga kulang sa pagtagad, purohan mangita og pagtagad. Mao kini ang gitawag nga KSP kun kulang sa pansin.

Mamatikdan dayon nato kini silang mga tawhana kay magpamatikod man. Adunay uban kanila sabaan ug ilang tingog lamang ang madungog. Bisan gani ang katawa daw awhag sa pagpatagad sa uban. Naa say uban kanila nga daghan kaayog burluloy nga makasakmit sa mata sa uban. Naa say gastador kaayo, mopalit og mga mahalon nga butang o mobangka sa ilang mga barkada aron lamang dawaton. Ang uban mga luoran kaayo ug mubog tubol. Lainlain ang diskarte sa mga KSP.

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

Unsa kaha no kon ang tawo nga atong giatubang sa samin KSP?

Maayo unta kon walay laing tawo nga maangin sa mga tawong KSP. Gani may mga KSP nga kusog mandaot sa uban nga ilang gisinahan o giigihan. Usahay, tungod sa kahaw-ang sa kahiladman, ang mga KSP mahimong dalo, malupigon, o madaugdaugon. Sa laing bahin, maglisod usab ang ubang KSP sa paghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa uban kay nangita pa man sila og pagtagad.

May mga KSP nga bantogan kaayo. Usa niini si Haring Herodes. Dili kini siya tinuoray nga Hudio mao nga sa iyang pagkahimong hari sa mga Hudio pinaagi sa gahom sa mga taga-Roma, milutaw gayod ang iyang pagka-KSP. Bisan pa man og usa siya ka tinahod nga lider militar ug mabungahong magtutukod og mga dagkong gambalay, wala siya batia og siguridad. Gani daghan siyang mga kadugo, lakip na ang iyang mga anak o asawa, nga iyang gipapatay kay nahadlok siya nga basig pulihan unya siya.

Kon yak-an nato ang mga hagit sa mga nagkalainlaing natad sa tawhanong kinabuhi, maaninaw nato nga nagpadayon ang ni Hari Herodes, usahay susama ang pagkamadugo. Daghang mga KSP sa atong mga kadagkoan. Daghang mga KSP ang nagkapot og gahum ug buot mokumkom og gahum.

Kon subayon gayod nato, ang gamot sa pagpangawkaw ug pagkamalupigon mao ang pagka-KSP.

Ang tambal diay sa daghan natong mga problema mao ang laing matang sa KSP. Kini matawag nato og kinaham sa pagpangga. Makita nato kini sa bunyag ni Jesus diin madungog ang tingog sa Amahan nga nagkanayon: “Ikaw ang akong pinalangga nga Anak. Diha kanimo nahimuot ako.” Dili lamang tingog ang nadungog kondili usa ka engrande nga drama diin mikunsad ang Espiritu Santo nga nakita diha sa bayhon nga sama og salampati, ug dihay tingog gikan sa langit.

Walay pagkipikipi ang Diosnong Amahan sa iyang pagdasig sa iyang Anak. Dili kulang sa pansin si Jesus kondili kinaham sa pagpangga. Human sa maong panghitabo mabasa nato nga misunod ang pagsulay ni Jesus sa lugar nga awaaw unya gisugdan niya ang iyang Angadto sa uban.

Kita nga mga binunyagan kinahanglan manukad usab sa KSP sa atong langitnong Amahan isip iyang mga sinagop nga anak. Diha sa lab-as nga sinulat ni Papa Benedikto XVI niadtong Enero 1 sa World Day of Peace gipahinumdoman kita sa hugot nga kalambigitan sa kalinaw ug ang atong pag-amuma sa kinaiyahan. Ang kinaiyahan kuno nanukad sa diosnong “plano sa gugma ug kamatuoran” ug ang kalibutan “dili produkto tungod sa kinahanglan, ni sa buta nga kapalaran o taghaptaghap… nagagikan kini sa gawasnong kabubut-on sa Dios.” Ang tawo nga binuhat subay sa larawan sa Dios mao ang labing labaw nga binuhat nga piniyalan pagdumala sa sa kinaiyahan.

Kon ang tawo kuno dili matudloan pagtahod sa ilang kaugalingon, dili usab sila matudloan moamuma sa kinaiyahan. Gani daghang tawo makasinati og kalinaw, kabag-ohan, ug kadasig kon ilang matagamtaman ang katahum ug panag-angay sa kinaiyahan. Kon amumahon nato ang kinaiyahan, amumahon usab kita niini. Ang diyosnong KSP diay madawat pod pinaagi sa kinaiyahan.

Ang kalinaw sa kahiladman ug panagdait nga katilingbanon nagaagad sa atong pagdawat sa diosnong KSP alang kanato.