DI kalikayan nga matag karon ug unya mo tukar atong kahadlok ug talaw ilabi na kon nagkinahanglan kini og pag-risgo o pagsuway nga sukwahi sa naandang gimbuhaton ug tulumanon.

Kini siya nga emosyon gitawag og nega, pinamubo sa pulong nga ‘negatibo’. Pagbati, panan-aw ug pagtuo kini nga ang imong pagabuhaton ug gihuna-huna di malahos, bati og resulta, way ayo, o kaha dunay taas nga puruhan nga ang resulta pakyas.

Normal kini nga pagbati ug kita tanan makasuway ini. Apan kon paundayunan, dilikado kitang mawad- an og gana ug kadasig paglahutay para makab-ot ang personal nga katuyoan ug gipangmithi.

Diay akong mga nasuwayang paagi aron ma minus-minusan ang kahingawa ug malikayan ang mga nega nga gibati.

Hinay-hinaya pag anad ang kaugalingon sa pag huna-huna ug pagbati og mga positibong butang, pulong ug binuhatan. Baliki og tan-aw ang mga nangaging panghitabo diin ikaw nagmalumpuson, nakadawat og ganti o pagdayeg.

Lingawa ang kaugalingon sama sa pag suroy, sugod og bag-ong hobby (panahi, luto, basa o kat-on og gamit og mga instrumento, dagan-pasingot o paugnat sa kusog.

Kon maglibog og pili o desisyon, mas maayo kon maghimo og listahan unya lainon ang mga positibo sa negatibong mamahimong epekto aron duna kay makitang hulagway sa isyong gisagubang. Badlisi ang mga buluhatong nahuman na aron duna kay makitang agi sa imong nahimo.

Makatabang sab kon mangunsulta sa experto o mangayo og opinion sa uban, hinumdumi two heads are better than one.

Palayo sa mga nega nga mga tawo nga magsegi lang og reklamo, balibad ug way katagbawan. Hinuon, tuyoki ang kaugalingon og mga higala nga positibo og pang huna-huna ug panglangtaw.

Undanga ang kina-iya pagka perfectionista. Huna-hunaa nga way katungod ang uban nga mohusga nimo ug sa imong mga kasaypanan kay kitang tanan makasuway ug maka-agi man og kapakyasan.

Sa katapusan, kadtong mga butang nga di nimo matabang og kontrolar, buhi-i ug ihangad sa langit kay ang atong manluluwas dunay plano ining tanan.