KAPIN kun kulang sa 80 ang mga mitambong sa maong recollection. Nagsugod kini sa usa ka hamubo nga pasundayag nga gihimo sa usa ka pundok sa mga batan-on.

Lahi sa kasagaran ang mga partisipante ug ang mga batan-on. Kandidato sa umaabot nga piniliay ang mga partisipante ug mga bungol ang mga batan-on nga mikanta pinaagi sa sign language. Ang tema sa recollection mao ang pagpaminaw isip sinugdanan sa tinuoray nga pagpangalagad sa katawhan.

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

Usahay makaingon kita nga adunay ikatudlo pa ang mga bungol kanatong makadungog mahitungod sa pagpaminaw kay ang tinuoray nga pagpaminaw nagagikan sa kasingkasing.

Gituhog sa recollection ang kabag-ohan nga personal, ang kabag-ohan diha sa banay, ug ang katilingbanong kabag-ohan. Gihisgotan niini ang sala nga panulondon sa pagpangawkaw nga mao ang atong mga gawi ug pamaagi panahon sa piniliay.

Dili Kristohanon ang atong mga kinaiya nga motumaw panahon sa piniliay. Ang napulo ka mga sugo kanunayng wala tumana niining panahona. Kristiyano lamang kita sa pangalan. May ikatudlo kanato ang pagsulay ni Jesus didto sa disyerto.

Gitintal si Jesus sa paghimo og linaktod nga lakang aron pagtuman sa iyang tahas. Mga lihok kini nga nanukad diha sa gahum ug kalibutanon nga kinaiya. Gani maantigo pang mokutlo ang Yawa sa Bibliya: nga dili tugotan sa mga anghel nga malaglag si Jesus kon siya moambak gikan sa tumoy sa templo.

Apan kanunayng gitubag ni Jesus ang demonyo og mga kinutlo sa Bibliya sa iyang pagpakigharong niini. Wala niya tugoti nga ang mga babak niini mamahimong ‘kamatuoran,’ kay kini bayang bakak adunay gahum nga mopakaaron-ingnon nga ‘kamatuoran’ kon paandayunan kini.

Ang bakak nga kanunayng litukon mahimong ‘kamatuoran.’ Gani mao kini ang nahitabo sa natad sa politika. Atong gipaandayunan ang mga bakak ug tungod niini nahimo na kining kabahin na sa atong kultura. Usa niini ang pagpalit og boto. Karon ang tawag nila niini ‘pahalipay’ na. ‘Grasya’ kuno ni.

Kita ra ang giluto sa atong kaugalingon mantika. Gipulihan na pod nato ang serbisyo publiko og negosyo nga magsugod panahon sa piniliay. Lingawlingawon lang ta.

Sa recollection nga atong gihisgotan gi-awhag ang mga kandidato paggahin og kahilum aron mahatagan nila og luna ang Ginoo. Mahinungdanon kaayo kini. Ang 40 ka mga adlaw nga gigahin ni Jesus alang sa iyang Amahan misimbolo sa iyang paghatag og luna alang sa diosnong laraw.

Naminaw siya. Nangandam siya sa iyang umaabot nga tahas.

Human sa maong recollection ug namauli na ang mga partisipante, adunay namatikdan ang usa ka waiter nga kahon didto sa usa ka lamisa. Pag-abri pa niya, mga bala kini sa pusil.

Hangtud karon wala kami masayod kun kang kinsa kadtong kartona. Purohan wala tuyoa nga nakalimtan sa tag-iya ang mga bala ug naikog na lang siya og pagpangayo niini. Apan nindut pong ihanduraw nga ang partisipante naminaw sa tingog sa Dios panahon sa recollection ug kini ang iyang tubag sa tawag sa Dios.

Mihatag siya og luna sa Dios ug dili sa iyang kahadlok.