SECTIONS
Baguio
Tuesday, September 28, 2021
BAGUIO

Luzano: Kampanya kontra droga pagturonganna ngata?

Karit Ken Kayetket

ITI pannakadutok itay nabiit kenni Bise Presidente Leni Robredo a kas co-chairman ti Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD) tapno tumulong iti kampanya kontra droga. Sangkamaysa ti saludsod: Pagturonganna ngata?

No intay lagipen, sipud timmugaw ni Pres. Duterte, immingeten ti kampanya kontra droga. Ngem ti imasna, sakbay ti 2016 adun dagiti paspasamak gapu iti transaksiyon wenno negosyo iti illegal a droga. Kinapudnona, idi tawen 2013 a napasamak ti raid sadiay Mexico, Pampanga a nangresulta iti kontrobersiya a Ninja Cops ken Albayalde!

Kinapudnona, itay laeng nabiit, impaulogen ti Senate Committee ni Sen. Dick Gordon ti resulta ti inaramidda nga imbestigasyon. Nadagsen dagiti rekomendasyonda kontra Ninja cops ken sigud a PNP Chief Albayalde. Rumbeng kano a makasuan dagitoy. Maulit a daytoy ket nasapamak idi 2013 pay. Nangrugi ti kampanya ni Pres. Digong idi 2016 nga agtultuloy agingga ita. Adda kanon nasurok uppat a ribu dagiti napapatay gapu iti drug operations. Ribu met dagiti naipisok kadagiti rehab-centers. Ginabsuonen dagiti nakumpiskar a droga ken adun dagiti nakassuan.

Saludsod: Apay nga agpapan ita, agraraira pay laeng ti negosyo iti illegal a droga? Kayatna a sawen: adu pay laeng ti droga iti merkado; adu pay laeng dagiti pushers ken traffickers a rumbeng a maripot banag a mangitonda iti iyaadu latta dagiti drug users a mangrippuog iti biag ken sanikua ti adu a pamilya. Ket gapu iti agsasamusamen a riri, dinniskutir ken binnadang ti agsumbangir a benneg, tinutokan ni Pres. Duterte ni VP Leni a kas co-chairman ti ICAD bareng makatulong daytoy iti pannakasapul iti umno a solusyon dagiti parikut iti illegal a droga. Ngem adu dagiti simngaw a saludsod. Kangrunaan iti amin ket ti: Kabaelanna ngata?

***

Adda sutil ti nagkuna: No “kun-kunwari? laeng ti diaya iti kina-Anti-Drug Queen, saan ngata a kun-kunwari met ti katukadna a panangawat? Iti ababa a pannao: No “balangkantis? ti diaya wenno plano, saan ngata a “balangkantis? met ti sungbat a panangako? Daytoy ket maysa laeng kadagiti nagkakawil a panirigan idi nairakurak ti diaya ni Pres. Duterte kenni VP Leni Robredo. Adda nagkuna nga ammo ti administrasyon a narigat a parmeken ti isyu ti illegal a droga.

Mabalin met nga ammoda a saan a kabalinan ni VP Leni a solbaren ti parikut iti uneg ti nasurok dua ket kaguddua a tawen laengen a nabatbati iti terminoda. Ket iti ungtona, kunada...amangan ta ninto ketdi Leni (kano) ti maitudo nga akimbasol no pumalpak ti kampanya.

Ngem bawi met dagiti makaawat iti isyu: Dinto mapasamak dayta ngamin ket mismo a ni ICAD Chairman Aquino ti nangibaga a saanda nga ipaima kenni VP Leni ti direkta a pagna kontra illegal a droga no di ketdi ti akmenna (VP) ket tumulong iti isyu ti rehab ken mangtimbang iti legaledad dagiti drug enforcement campaigns nga iyusuat dagiti ahensiya iti babaen ti ICAD kas koma ti PDEA, NBI, PNP, Kustom ken dadduma pay.

Kuna ngarud ti maysa nga analyst: Tallon a tawen ti kampanya ti agdama nga administrasyon kontra droga ngem agpapan ita parikuttayo pay laeng ti droga iti agdama. Inaldaw nga adda dagiti reports panggep iti matiltiliw gapu iti droga, masamsamsam a shabu ken adda pay dagiti maipatli gapu kano ta limmaban. Dagita nga eksena ti mabalin a serkan ti saririt ni VP Leni tapno mapunasen ti isyu iti saan kano a nainkalintegan a pammapatay (EJK-Extra Judicial Killings) banag a ti pammabalaw ket saan laeng a ditoy pagilian no di ketdi nagkayamkamen iti ballasiw taaw.

***

Idi inawat ni VP Leni Robredo ti posisyon a kas co-chairman ti Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD), maymaysa laeng ti immulana a rason: tapno sumardengen ti pammapatay kadagiti inosente ken madusa dagiti pudpudno a nagbasol. At kahit sabihin na nating ang alok na ito ay pamumulitika lamang, at hindi naman talaga ako susundin ng mga ahensiya, at gagawin nila ang lahat para hindi ako magtagumpay, handa akong tiisin ang lahat ng ito, depensa ni VP Leni.

Innayonna pay –“Mula simula, ang gusto ko ay maging maayos ang kampanya laban sa illegal na droga. Itigil ang pagpatay sa mga inosente. Panagutin ang mga abusadong opisyal tulad ng mga ninja cops at mga nagpalusot ng tone-toneladang shabu. Bigyan ng hustisya at boses ang mga pamilya ng mga pinaslang na walang kasalanan. Habulin ang mga malalaking drug lords na talagang sumisira sa ating lipunan hindi lang ang maliliit na nagtutulak sa kanto-kanto. Ang tanong ko (sa administrasyon), Handa na ba kayo sa akin? Tinanong nila ako kung handa na ako para sa trabahong ito. Ang tanong ko, handa na ba kayo sa akin? Mr. President, dalawa?t kalahating taon na lang ang naiiwan sa iyong administrasyon. Hindi pa naman huli ang lahat, pwede pa rin nating pagtulungan ito!

***

No sibibiag pay daydi lolok, maysa daytoy kadagiti agamad kenni ni VP Leni: ?Madam VP, iti kinaadun dagiti kritisismo kontra war on drugs ni Pres. Duterte, apay nga inawatmo pay laeng ti diaya nga agco-chairman iti ICAD? Dika nagamak a mabalin a pakaisagmakam dayta?? Ayos lolong dayta a saludsod a mabalin met a saludsoden dagiti umili. Adda temam a panangisakit a nagameran iti danag gapu ta babae ti bise presidente.

Ngem saan kadi nga adu kadagiti bannuar ti pagilian ti babbae? Nasaksiam ti kinaturedda sipud panawen ti Kastila, Hapon, Amerikano agingga ita. No saan a naglusdoy ti turedmo iti sango daydi lolak... inkasarmo aya?

Tsk tsk?sorry lolong...ibagbagak laeng ti pudno ngem raemek ti saludsodmo kenni VP Leni. Apay nga inawatna ti akem? Adtoy ti nabiskeg a sungbat ni VP Leni: “Ang pinakamahalagang konsiderasyon para sa akin ay simple lang. Kung ito ang pagkakataon para matigil ang patayan ng mga inosente at mapanagot ang kailangan managot, papasanin ko ito kaya tinatanggap ko ang trabahong ibinigay sa akin ng Pangulo.

***

Timmapik met ni sigud a PNP Chief ken senador Bato Dela Rosa: ?Dagiti kalabanmo ket dadael ti utekda, dadakkel a sindikato ti droga masapul a labanam ida.? Pinasilpuan met ni Sen. Lacson a nakasagana daytoy nga umasiste no kiddawen ti bise presidente ti tulongna babaen iti kapadasanna kontra droga idi PNP Chief pay daytoy.

Kasta met ti linyaen ti mensahe ni Senate Pres. Sotto babaen iti padasna idi daytoy ti nangidaulo iti Dangerous Drug Board. Adu a mammanday-linteg ti nagtamed a tumulong iti baro a misyon ni VP Leni agraman pakabuklan ti CBCP ken umili. Sapay koma ta agballigika VP tapno makunanto ti sapasap nga umili a saan a nagbiddut ni Pres. Duterte a nangdutok kenka.

Good luck apo. Adios mi amor, ciao, mabalos!


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph