SA PAGSUGOD nato og atubang sa Bag-ong Tuig, mao ni ang mga pangutana: Nahimo bang bulawanon ug makatagbaw ang miaging tuig sa imong kinabuhi? Unsa may gusto nimong buhaton nga mas labing produktibo ug malipayon ang imong tuiga sa 2020?

Kon magsugod ka og husay sa mga hitabo sa miagi nga tuig, pananglit ang mga nausik nga oras ug panahon, unsa man kaha ang imong bation? Duna bay tawo nga imong napasakitan o ikaw mismo ang nakatagamtan og kasakit?

Molabay ang panahon ug katuigan ug daghang mga panghitabo nga dili unta nato gusto nga modangat sa atong kinabuhi. Apan, bisan pa niining tanan, nakita nato unsa kita ka malamposon nga nahidangat gihapon sa laing tuig.

Tinuod, dunay daghang pagsulay, kagul-anan, kalisod ug mga hagit nga midasmag sa atong pagkinabuhi. Kanang tanan kabahin sa atong paglakaw sa kalibutan. Dunay mga kalipay ug mga paghudyaka sa atong kinabuhi apan usahay saglit lamang. Ug magpasuwabi ang kasakit.

Sa kinatibuk-an, ang tanan kinahanglan masayod nga duna kanunay kining paglaum. Kon unsa may dangatan sa atong kinabuhi karon, wala kana magpasabot nga katapusan na ug dili na mausab.

Karon tuig 2020, paningkamotan nato nga malampasan gihapon ang mga kalisdanan ug hangpon sa tumang paghimaya ang kalipay. Ang importanti sa tanan mao nga makaserbisyo kita ug makahatag sa atong tabang sa isig-ka-tawo. Sa ingon niana, kon unahon nato atong silingan ug ang Ginoo, maangkon nato ang kalipay nga tiunay ug hingpit.