BAG-ONG tuig na sab og kasagaran nato dunay mga pangaliyupo nga mahatagan og maayong lawas, abunda sa pagkaon ug makabaton og kalinaw ug kalipay. Dunay uban nga naghimo og talaan sa mga gustong pangbuhaton kon New Year’s resolution.

Karong tuiga duna koy pito ka mga panaad nga akong paningkamutang maabot ug matuman. Mao kini akong i-tampo karong adlawa sa akong lindog kay namasin ko nga ikaw nga nagbasa ini gusto sab moduyog ining akong mga paningkamot nga unta matigayon.

Una nakong panaad mao ang paghigugma og samot sa akong kaugalingon. Love yourself first before others kay sa tinuod lang way laing naghigugma nato nga ti-unay gawas nato.

Mas atimanon nako og maayo akong kaugalingon pagpa- check up sa doctor, kaon ug daghang presko ug masustansiyang pagkaon ug menusan ang mga pagkaong de lata, frozen foods ug junk foods, mag-ehersisyo kada adlaw ug insaktong oras sa pagpahuway og katulog.

Ako sang paninguhaon nga maka-ipon para maka- biyahi ug suroy sa lain-lain mga lugar samtang makalakaw pa.

Di na sab ko mang-gukod ni bisan kinsa. Kung ang akong mga suod magluib o di na ganahan nako, ako na kining buhian aron wa koy pas-anong bug-at kay para nako ang tinuod nga higala mo unong sa kalipay ug kasakit. Busa di nako magpakiluoy para higugmaon ug dawaton sa akong pagka ako.

Hinuon akong hatagan og balor, panahon ug importansiya kadtong nagpabilin sa akong kiliran sa kalipay ug kasakit. Kadtong nagdala lang og pigaw ug samok akong ipadaplin.

Ako na sang sugdan pag-ihap og pasalamat ang mga grasya nga walay puas nga gihatag sa atong Makagagahom ma gamay o dako gikan sa akong pagmata ug pagginhawa. Life is short ug way kasiguroan ang ugma nga mo-abot.

Hinay-hinay na sab nakong dawaton ang mga butang ug panghitabo nga di nako kontrolado ug mapugnan. Sa ingon ini, di na kaayo ko masakitan. Ako sang patas-an ang akong pasensya sa pagpa-abot kon unsay para ako ug ang dalan nga akong tadlason. Ikaw, naa ka nay New Year’ resolution?