PAMPANGA

Garcia: Kapisik

ING Pangamapamakalulu e sukat Mangabiran

(Compassion needs no Discrimination)

“Nung ninu man atin yang bandi keti king yatu

at akit ne ing kapatad nang lalaki o babai

a mangaylangan dapot ala yang lunus karela,

makananung ing lugud ning Dyos ati yu king taung ita?”

~Mumunang Aklat nang Wan, Dangka 3: Sunis 17

(1 John 3:17)

“Malyari ne waring kalingwan ning indu ing bingut king keyang salu

at ala yang lunus king anak a beit na?

Agya mang akalingwan na, e da ka kalingwan!

Lawen mu, dinukit da ka karing palad ding gamat ku;

ding dalig mu parati lang king arapan ku.”

~Isayas, Dangka 49:15-16

(Isaiah 49: 15-16)

“Dapot ing metung a Samaritanu kabang maglakbe ya,

dintang ya nuung nu ya karin, at inyang akit ne, melunus ya.

Pintalan ne at inabtas no reng sugat na, tinugtuug na ing laru at alak.

Kaybat seke ne keng sarili nang asno at dela ne keng pipaglayunan at sinese ne karin.”

~Lukas, Dangka 10: Sunis 33-34

(Luke 10:33-34)

***

Ing lunus e ya sukat alilan kabangisan. E la mibabage deng adwang deti. Nung malulunus ka kaninu man--dapat mung malunus ka naman kaninu man a manasakit mu naman. E ka sukat magabiran kaninu man--kadaya mu la, kakaluguran muu la, kayagum mu la--ninanu mo--metung tamu mu penibatan ngan--ing Ibpang Miglalang kekatamu ngan at karing sablang bage mayayakit man o e mayayakit.

Nung ika tuturing mong kapatad ding aliwang lelangan, e ka sukat lalawe mu king balat ding buri mung ituring anting kapatad. E mu naman king kasalpantayanan, kasaryan, kabilyan king lipunan, bangsa o aguman. Kasi nung tuturing mung maputi ka--agpang king balat ning katawan mu--makananu no man detang matuling, dilo o malutu?

Ating lalaganap a kasebyan ngeni “Black Lives Matter!” kanu ngara. Deng matuling balat kasi ilang maulaga para karela? Makananu nung aliwa la kule balat deng akatagmu mu, nanu ing tuuring mu karela? Wa, makalunus ya pangamate i George Floyd at salang king batas pang-tau at salang mu naman king batas ning Dyos ing merapat kaya dapot o’t naman iparsala ngan kareng “e matuling” ing milyaring katampalasanan kaya?

Atin mu namang “e matuling” ing mengamate uling pete da la reng “matuling.” Ating “matuling” a mengaspak a pusu para king “e matuling” a pete da? Atin naman keraklan uling atin mu ring mapamakalulu kareng aliwang kapara tamung lelangan nanu la man kule balat.

Alang makibandi king kapamakalulwan anti mu naman king alang makibandi king katampalasanan ninu man o sanu mang aguman. Makanyan man, nung ika tuturing mu lang kapatad deng sablang lelangan ning Apung Ginu--nanu la man kule balat, mabandi la man o maluka, babai la man o lalaki o makalibutad, anak la man o matwa, o nanu la man kasalpantayanan, aguman king lipunan--e mu dapat ing ala kang kakabiran?

Nung mung malino keka a ing Apung Ginu pakamalan, paulagan at kaluguran na la ngan ding segana-ganang mabibye keti king labwad, malino mu naman keka dapat ing maulaga king Apung Ginu ing sanu mang bye, ninu mang mabibye at e no ngan buring manasakit, magkasakit ninu man nung makananung e na ka naman buring manasakit, magkasakit at magdusa mu naman anti kareng aliwa.

Kaluguran na ka, kaluguran na la at kaluguran na katamu ngan. Kalulunusan na ka, kalulunusan na la, kalulunusan na tamung sablang alang kakabiran ninu man.

***

Dake Talabaldugan:

limpót/limpút - (palagyu) salap/panyalap asan, lambat, kitig, gamit panasan lalu a keng pamanima. English: filter fish net. Alimbawa king pamangamit: “Pane lang mangalating asan deng arakap da reng limput nang Esyu agya mang kinabukas la’t patingapun makasabat kareng purtil king Bagang.”

limputan - (palagyu) kataimikan ning bengi. English: silence of the night. Alimbawa king pamangamit: “Ing darandaman mu neng limputan ila pin deng kamaru ampong deng kuliglig inya nung bisa ka mang tikdo e ka mitikdo-tikdo uling makakarug nung atin kang akit e sukat.

limurang - (palagyu) uri ding mangaragul a palasan o yantuk. English: species of big and thick rattan. Alimbawa king pamangamit: “Limuurang ing buri nang gagamitan Tatang Osung neng makilaban yang arnis uli kanung asno katibe at kabayat.”

lináb - (palagyu) magbabo palak karing danum o nanu mang sabo. English: greasy or fatty scum on the surface of liquids. Alimbawa king pamangamit: “Masali ing pagmayumung pamisali nang Saring a gawa keng linab ding bukung mura inya minono ya kabyayan ngeni.

linamnam (palagyu) sari lasa a migit pa keng nyaman. English deliciousness exquisite taste or savor, yumminess. Alimabwa king pamangamit: “Ala nang kasing linamnam pa ata ing piga kareenng sablang atakman kung sabo oneng kabud mipalabis bala e na ka bisa pang takman pasibayu.”

***

SADYANG GAWI DA RENG KAPAMPANGAN

Gawi da reng kabalen kanita ing balang sibabale atin makalele at makadyang mutun a maralas gawa keng luyung o dutung ibat keng impun ning banaaw. Atin mu namang kamagung, itang dutung a matuling at asna kasyas. Deti panibatan da la kareng miyayaliwang lalawigan anngga na king Mindanao deng magbaliwas kabalen tamung mamamunta karin bang mamisali karing darala dang miyayaliwang gamit bale o larawan dinukit at pakilibe da la karing darasan dang nanu-nanu lalu na deng sirang sula o alaas.

Deng yantuk keraklan manibatan la Mindoro uling karin la reng matibe at masanting akakwang yantuk o limurang--kareng bunduk att masukal karin. Iti uli ning keraklang Kapampangan inyang minuna makapag-Arnis agyang makananu mu.

Ing gawing ini bina ang mekalingwan ngening kasalungsungan.

***

PIGAMPA: Ing Kapisik manalig yang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kapampangan kapamilatan ning pamipasigla king keyang Kalinangan—ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan.

PARASAN: Pagnasan na niting ing paralan ning panyulat at sablang dake ning Kalinangan tamu a telukyan ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph