MATAG semana santa, maoy atong kanunay nga handumon ang pagpalansang sa krus sa atong Ginoong Hesus aron kita nga mga makasasala human sa lawasnong kamatayon makaambit usab sa grasya sa kaluwasan.

Gikan sa iyang pagkahimugso nga atong gisaulog diha sa pasko sa pagkatawo. Mao nay iyang gipakita sa tibuok kaliwatan sa katawhan sa tibok kalibutan nga siya nga magbubuhat ug tag-iya sa tanang butang sa tibuok uniberso mahimung magpakatawo sa pasungan ug dili sa usa ka luho ug mapasegarbuhong gingharian.

Kining tanan tungod ang iyang gibiling pagtulun-an nga wala lamang sa pulong kun dili ang pagpaubos sa pagpanerbisyo sa isig katawo ug ang paghalad sa tim-us ug tinud-anay nga gugma dili mamahimong anaa lamang sa pulong kun dili kini kinahanglang pagapuy-an gayud ug pagabuhaton.

Subo lang kaayo nga palandungon nga ning atong panahon karon, daghan ang motawag sa ilang kaugalingon ug Kristuhanon apan kini wala sa buhat kun dili anaa lamang sa pulong sa pagarpar ug pagpaka-aron ingnun. Hinungdan nga bisan og klaru ang pagtulun-an nga iyang gibilin ngadto sa gustong mangatungdanan ug moserbisyo sa katawhan. Nga si kinsa kadtong gustong mamahimong lider sa katilingban, kinahanglan nga ikaw ubos nga alagad sa tanan.

Karun balituk ang binuhatan ning atong mga lideres sa kagamhanan. Imbis maoy ubos nga manerbisyo ug mamati sa inagulo sa iyang mga ginsakpan. Kining atong mga pulitiko ang nagpunay lang sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong kapritso ug mga bisyo.

Unya ang mga proyekto sa gobiyerno wala nagtubag sa tinud-anay nga panginahanglan sa katawhan, hinunua kini igo dang gihimo alang sa pangomisyun ug pilay ilang mahipus alang sa katagbawan sa kaugalingong kahakug sa pagtumpi ug bahandi ug sa lawasnung unod.

Kining maong kahimtang nagpamatuod lamang nga ang gugma nga mipatigbabaw sa kasing-kasing ning maong matang sa mga lideres, mao lamang ang gugma sa kaugalingon ug dili sa nasud ug sa isig-kaingun. Angay untang mahigmata na ug magbatun sa kauwaw kining mga tawhana kay mismo ganing atong Ginoo ang miula an sa iyang kaugalingong dugo, sa ngalan sa dakong gugma sa katawhan.

Wala man gikinahanglana nga magpalansang kita sa krus aron atong masunod ang mga panudlo ni Kristo. Ang bugtong mensahe lang tingale nga atong hinumduman sa atong pagka tumutoo mao ang pagdawat ug pagpuyo sa gasa sa gugma nga iyang gidala dinhi sa iyang pagpakatawo ug pagsakripisyo sa krus alang kanato.

Dili lamang sa mga pulitiko kun dili labaw na kanatong mga pumipili nga mao usay nagtukmod sa mga nangatungdanan nga mangurakot arun sa eleksyon adunay ikapamayad sa mga nawong sab og sapi nga mga botante.