PAMPANGA

Garcia: Pamaglolo at Pamangarana ding Kapampangan (Courtship and Kapampangan Serenades)

Kapisik

"O Atsi kung Rusing pamatulan da ka, tungi ko ring batwin pakwintas ko keka. Bangalan ke ing bulan gawan keng korona, iputung ke keka, iputung ke keka lalam ning byoleta." -- "Atsing Rusing," Senayang Kundiman Kapampangan

"O kaka nung bisa ka sa pusu ku pusu mu ne sa, nung bisa ka sang aliwa king pulkeru ka magsarya. Pusung babi, pusung baka, pusung damulag a matwa, nung e mo pa buri deta magpasyal ka ketang mula. Pusung sagin a lakatan, pusung sagin a latundan, nung ibulug mo king sigang manyaman la't malinamnam." -- "Pusu," Senayang Kundiman Kapampangan

***

Tabalu nung atin pang mangarana ngeni kareng Kapampangan. Kareng e da na disnan, "arana" (harana king Tagalug) ing yaus da keng pamanulid ning mamanikang maglolo a magdalang gitara o misan atin yang abe babage kaya king arap bale ning kayang palsintan.

Atin mu namang mangarana at mamanikan a abe na la ring pengari na't kapatad at aliwang kamaganak bang adwan da ne gamat ing babai o manampang lang kasal tambing mipakibatan ne o ali ya pa ing lalaki. Nung masikan la lub deng makibale at e de buri ing lalaki pelalung abe o pengari na -- e do tandon man at buklatanan awang at mamatda la naman pelalung sulu da.

Nung ating mamulang karing kamaganak ning babai ating manugtug o mamulus danum kareng mangarana bista man malagad mung malyari iti uling e no man bastus deng keraklan a kabalen tamu. Misan pa pin laman ning arinola ing bubulus da.

Bala na kang misip nung nanu ita.

Keraklan bengi iti o sisilim mararapat. Metung a sangkan, bang makabitasa ya ing mangarana a ati ne king bale da ing aranan na; kadwa, bang marimla at e ya mipawas; katlu bang madadalumdum na at e la binang marine kareng siping bale lalu na nung e da la dungawan keng awang dang maki-albaba at buklatanan pasbul deng mangarana. Buri na sabyan kasi nita bagsak ya ing mamanikan keng aranan na o mekad e de buri deng pengari na agya mang buri ne ning aranan na.

Ing mangarana, nung byasa yang magkanta, yang marap at magkantang dalit o kundiman a apili na makabage keng buri nang sabyan king paglolwan na. Makanyan man, maralas atin yang tutuking masanting swala at byasang mag-kundiman ing mamanikan nung ya e na agyung daptan ita.

Nung ikwa na nang inanyad gamat ing babai kareng pengari na ing lalaki, keraklan kabalik da polosa na o basultu ing itigtig da keng pamagbalik da anting tanda ning pamagsaya at pasalamat karing makibale at bang apansingan da reng siping dang bale. Agnan na nita magdala lang dakal a pamangan at pasalubung e mu king palsintan nung e pati na karing sablang kamaganak ning aranan a dalaga.

Arana -- ala na!

***

Dake Talabaldugan:

1. luslós² (palagyu) luslus/makaluslus, makabalag, makanabung pabitin o bito-bito, nabung e ganap pangabagsak. English - fallen hanging down. Alimbawa king pamangamit: "Luslus ne ing lande da reng matwang miyasawa oneng e da ne apagawa uli ning labis dang kakalulwan at ala na lang kamaganak magmasabal karela."

2. lusob (palagyu) lusub, pamaglusub, salake, lumpung/pamaglumpung. English - attack, invasion, assault, charge, pounce, strike, offend, blitz. Alimbawa king pamangamit: "Pane yang lusub balu i Maning oneng simbut ne pa mu rin i Bobung agyang migit ya kebyasnan kaya keng tumbukan at paldakan."

3. lusok (panguri) lusuk, sari, tiktak, subi/misubi. English - an adjective in the superlative; completely, fully, entirely, wholly, absolutely, utterly, thoroughly, outright, altogether. Alimbawa king pamangamit: "Lusuk karok nung panakawan na la ning ninu man ding pibandyan a pigkatiwala da kaya at lakwas na nung panyangkan na pa karing aliwa ing dapat na."

4. lusóg (palagyu) lusug/kalusugan, kayapan kabilyan ning pamikakatawan at pati na pamisip. English - health, healthiness, fitness, sturdiness, wholesomeness, robustness, wellness, virile, being physically and/or mentally fit, in good shape, in good trim, spry, alive and well and kicking, able-odied. Alimbawa king pamangamit: "Metung a tanda ning lusug ning metung a tau ing lare na balat subali pa keng saya na at sigla na king pamangimut na at dapat."

5. lusong (palagyu) lusung/pamaglusung, kuldas/pamanguldas, tipa/pamanipa, baba/pamagbaba. English - the act or process of moving from a higher to a lower position; descent, plunge, drop, slope, falling, coming-down, sinking, nosedive, take off, skid, drop off, decline, downslope, go downhill, swoop. Alimbawa king pamangamit: "Galingaldo pa lusung na la kanu ri Pentung at Ponsing ba'da lang iyumang deng dala da keng ligawan dane ning Sityu Lolu."

***

Sadyang gawi da reng Kapampangan

Pamamanikan. Metung a senayang gawi da reng Kapampangan kanitang minuna. Deng baintaung ating buri deng metung a dalaga mamanikan la misan ilang dili o misan atin lang abe kakaluguran at misan naman abe da la ring pengari da at pati na kapatad. Deti magdala lang lamak para king paglolwan at ing ulaga maralas migit keng agyu da ring mamanikan at ding pengari na anting metung a paralan bang aburi de ing maglolo.

Deng aliwa susuyu la karing pengari ning penikan. Alimbawa: Panyaklu na lang danum a makatambayuk manibat king marayung pisaklwan o pamalakul na lang dutung panangab a kukunan na keng masukal o kagubatan at panwas na lang pinggan pipanganan at pamipi na la't pamatang imalan. Atin mu namang mamunut at manisis keng mabilug a bale.

King panaung kasalungsungan tabalu nung atin ko pang akakit a mamanikan ngeni kasi keraklan magpusitara na la mu at e no mamanikan. Dakal ing ala na uling bina nang mekalingwan ing malagung gawing iti.

***

PIGAMPA: Ing Kapisik manalig yang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kapampangan kapamilatan ning pamipasigla king keyang Kalinanga -- ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan.

PARASAN: Pagnasan na niting ing paralan ning panyulat at sablang dake ning Kalinangan tamu a telukyan ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!