PAMPANGA

Garcia: Daun: Aldo ring Sablang Nwan, 2020 (Offering: All Saints’ Day, 2020)

Kapisik

“SUKAT kung ibalaus ing pamagpangaya. Agya mang alang nabangnan,

ibalaus ku ing pigampa at pamibulalag ibat king Panginwan.

Balu ke ing taung kang Kristu a labing-apat nang banwa ing milabas

miras ya king katlung banwa.

Nung ati yu lub ning katawan o makalwal ya e ku balu—ing Dyos balu Na.

At balu kung ing taung ini–ati yu man lub ning katawan o makalwal ya man e ku balu

dapot balu ning Dyos—miras ya king paraiso at dindam ing bage-bage e malyaring ipasyag,

bage-bage alang mipayntulutang sumabi.”

~ Kadwang Aklat ning Korinto, Dangka 12: Sunis 1-4

(2 Corinthians, 12:1-4)

“Nganang sinabi ning Nwan a Panginwan:

Kabang sasabyan no ring byasang amanu, pagpaldasan mu

ing e karapatdapat pagmalunan.

Ding byasa, e da panagulelyan ding mabibye man o ring mete.

Alang panaung meyala Ku, o ika man, o ren mang aring areti;

at ninu man kekatamu king payntungul mayala.

Nung makananung ing makikatawang kaladwa balabalaus yang daralan,

king katawang ayni, magmula king kayanakan angga king ketwan,

ing kaladwa daralan ya naman papunta king aliwang katawan king penandit ning kamatayan. Ing kaladwang mekakilala na king sarili e ya mangasdan king pamibayung mengari kaniti.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan, Dangka 2: Sunis 11-13

(The song of God? Chapter 2: Verses 11-13)

“Ngeni sasabyan ku ini, kapatad, a ing laman at daya e na malyaring amana

ing kayaryan ning Dyos; at ing masisira amana na ing e masisira.”

~ Mumunang Aklat ding Korinto? Dangka 15: Sunis 50

(1 Corinthians ? 15: 50)

***

Ing aldo na ning Daun e ya dapat gawan aldo da reng maglage, mangkukutud, tikbalang, kapri, aswang, o nanu mang awsan dang laman labwad at nanu-nanu pang papakit da kareng miyayaliwang pamitalastasan a makatakut. Ing Daun aldo de reng banal a kilala at pepakilala na ning Pisamban a mebye king pamanyuyu king Apung Ginu inya sa’t meyaus lang nwan, banal o santu/santa.

Deng baliwas o business a gagamitan da ing pamamatakut bang manakitan la ila mung magsamantala king metung a kabolangan ding tau manibat king ibat. Deng sine at miyayaliwang piyalben keng TV at keng social media ila reng gagawa kaniti uling den namang tau buri dang mangatakutan la at mamayad la pa pin ba’lang makayalbe makatakut at iti yang gagawan dang bala kapagmasusyan king panaun ning Daun o aldo ring sablang nwan at king kabukasan a aldo ring sablang kaladwa. Kaybat dang menalbe mangatakutan la at e la mipatudtud uling agaganaka da ing makatakut a inalben da. E la bolang kanita?

Makatakut la wari ding kaladwa? O’t naman tumakut tamu kareng kaladwa? O deng sablang mabibye ila reng kaladwang pangsamantala mung makalub karing pangsamantala dang katawan keti king pangsamantalang labwad ayti, e. At deng kaladwa e da agyung makatagin karing bage-bage at ninu mang lelangan keti king yatu e da katamu malyaring apanasakit.

O’t naman katakutan ta la?

Sukat ta nang ibayu ing kapagmasusyan karing aldo Nobyembri 1 at 2 anting dapat masaya at mapagarangal karing talasuyu inya sa’t banal a kaladwang miras king kayaryan ning Dyos. Tuknangan ta’na ing kalinangan ning takut at pamamatakut king aldo ring banal—Daun, ing aldo ring sablang nwan.

Ipanalangin ta na la mu deng meyangu-bye nu la man miras a sana antabaynan na la ning Ginu at ganakan ta na la mu karing panaun a akayabe ta la. E ta na la kakatakutan, abe.

***

Dake Talabaldugan:

1. lusóng (palagyu) asung, dutung a daldakan, pukpukan pale. English - the act or process of moving from a higher to a lower position; descent, plunge, drop, slope, falling, coming-down, sinking, nosedive, take off, skid, drop off, decline, downslope, go downhill, swoop. Alimbawa king pamangamit: “Galingaldo pa lusung na la kanu ri Pentung at Ponsing ba’da lang iyumang deng dala da keng ligawan dane ning Sityu Lolu.”

2. lusót¹ (panguri) lusut, lagpus/makalagpus, lagpas/makalagpas, ligtas/miligtas, kabus/mikabus. English - able to pass through a narrow place, obstacles, barriers or dire situation. Alimbawa king pamangamit: “Lusut ne sana kanu keng pamanako nang manuk i Kardu oneng keyakitan yang buslu-buslung ebun keng lalambale na at yang kerakap na ita.”

3. lusót² (panguri) lusut, lingsut, makalsut, taglus/tinaglus. English - penetrating, gone through. Alimbawa king pamangamit: “Mengari lang tandus deng mata nang Doru uling lusut la kareng bulsang ating lamang salapi inya balu na la nung ninung dukutan na.”

4. lutang (panguri) makalutang, gato/makagato/gato-gato keng danum o angin o keng lawta. English - floating, adrift, levitating. Alimbawa king pamangamit: “Lutang ya keng babo ning biga ing dalagang makilagyung Lota at pangasdanan da nung ya pin kanu ing kayabe nang Darna.”

5. lutás (panguri) yari/meyari na, milabas na, mesalese na, miganap na, megwakas na. English - finished, terminated. Alimbawa king pamangamit: “Sana keng bayu Pasku lutas na ing kaligaligang sakit a makayawa mabilug a yatu at e na sana mibabalik pa.”

***

SADYANG GAWI DA RENG KAPAMPANGAN

Inyang ala pang makayawang sakit, keng payari ya pa ing bulan ning Oktubri mamamunta na la ring kabalen karing libingan at lilinisan da la’t pipinturan ding kutkutan ding tagan ding karelang kamaganak a meyangu na bye anting pamagadya king Aldo ring Sablang Banal at Aldo ring Sablang Kaladwa. Panabasan da ing tinubung dikut at talaib, pakalinisan da la gilid ding kutkutan at pipinturan da la naman nung batu o simyentu la gawa deti.

Manakitan la ring magletra at maminturang payarkila at karing aldo bayu ing daun metung yang panaun a mikakakapanintunan la at magbawi kilub ning pabanwa.

Deti e naman mekalingwan nung e darala namu ning anyad ning panaun a kasalungsungan.

***

PIGAMPA: Ing Kapisik manalig yang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kapampangan kapamilatan ning pamipasigla king keyang Kalinangan—ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan.

PARASAN: Pagnasan na niting ing paralan ning panyulat at sablang dake ning Kalinangan tamu a telukyan ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph