Sa akong papanguykoy sa mga karaang basahon kagahapon, Marso 26, akong nakit-an pagbalik ang usa ka pahina nga pahimangno gikan ni Santo Papa Francis nga giulohan 'We are Catholics'.

Matod niya, ang kinabuhi paspas kaayo nga molabay busa ayaw na pagsige og pangaway. Undangi na sab ang pagsige og reklamo ug ayaw sawaya ang imo mismong lawas.

Ayaw’g daginuta ang mga gagmay nga butang nga maka stress ug makapalisod og katulog.

Buhii kadtong mga tawo nga nakapasakit ug mibira nimo sa kadautan. Hinuon, kuyog sa imong mga higala nga makapalipay ug makapakatawa nimo. Palayo sa mga libakira. Kon ugaling masayop, pasayloa imong kaugalingon ug ipalabay ang nahitabo. Ayaw undangi pagpangita ang imong tinuoray nga kalipay.

Paninguhaa nga ikaw mamahimong maayong ginikanan. Ayaw kaayo hatagi og importansiya ang mga kalibutanong bahandi ug material nga mga butang (sakyanan, kabtangan, malapalasyong balay) ug sapi kay di man kini nimo madala sa pagbalik nimo pagkaabo.

Ayaw pakamatyi ang pagpanrabaho nga wa nay pahuway para lang dunay ikapamilin sa imong mga anak. Ayaw sab palabi og hipos o tigum hangtod na lang mabuktot og trabaho ug magkasakit kay ang imong mga anak maningkamot ra sab nga molambo sa ilang kaugalingong paningkamot.

Hinuon, mag-enjoy ug maglipaylipay. Biyahi og suroy sa mga bag-ong lugar nga imong gihandom nga maabot. Premyuhi imong kaugalingon matag karon og unya.

Ayaw pagpunay og tipig sa imong mga mahalon, mabuak ug maanindot nga kubyertos para ipakita sa uban. Gamita hinuon kini kada adlaw. Balik-balika pagsul-ob imong paboritong pahumot, sapatos ug

sinina.

Ayaw na paghuwat og espisyal nga okasyon aron makapasalamat ug maka-pangayo og pasaylo sa nalapasan. Kanunaya ang pag-ampo bisag asa di lang sa pagpangaon o katulog. Dak-a imong kasingkasing sa paghigugma ug pasaylo ug gaksa imong mga minahal sa way kinutuban.

Kon bug-at na imong gibati, unya sa imong pagtuo di na nimo kaya, iluhod ug ihangad kini sa Makagagahom.