“Mipuryan Ka sana, Ginu ku,

kapamilatan nang Kapatad a Angin,

at mapayapa at masigwa,

Ding sablang gana ring panaun,

nung makananung paulagan Mu la ngan

a kekang lelangan.

Mipuryan Ka sana, Ginu ku,

kapamilatan nang Kapatad a Danum,

asna karakal gamit,

mapakumbaba, mal at dalise.

Mipuryan Ka sana, Ginu ku,

kapamilatan nang Kapatad a Api,

nung makananung kapamilatan na

paslagan mu ing bengi

at asne kalagu at kapamyalungan

at asna kabikas at kasikan.

~Banal a Francisco ning Assisi,

Dalit nang Kapatad a Aldo at Kapatad a Bulan, Sunis 5-7

“Ilang ding isip da makatatag na king pamiparis at pamipante

asaul da na ing kabilyan ding beytan at kamatayan.

Ala lang dusing anti ing Punkaladwa, inya sa makadane la king Punkaladwa.

Ing taung e matula king pangaras king bage masampat o maglumbe

king pangadinan dang bage e masampat, ya a matni isip,

yang e magagayuma, at balu na ing Belwan ning Dyos,

makadane ne king kakataskatasan.”

~Dalit ning Kaktaskatasang Ginu, Dangka 5: Sunis 19-20

(The Song Of God 5:19-20)

===

Sala king malpa, sala king magadtu. Makanyan tamung keraklan a mabibye keti king yatu—itamung mituring a pekabyasang dili karing lelangan. Lisangan mung bagya, sasaingsing ta na. Buri tamu marimla. Kadatang ning dimla, mangayungkung tamu. E tamu naman buri ing marimla. Nu’ta tutung buring mibili?

Deng pakakalulu sasaingsing la naman uling ala lang salapi at ala lang panyali king alus nanu mang bage agyang kaylangan dang kaylangan. Inya mangadi la a sana misalapi la, agnan tayang lotto agyang ilang salapi detang atipun na. Oneng menyambut ya kanyan.

Aru, panyaliwan na ngan ing anggang ala ya. Maragul at mal a bale, adwa pasbul a ref, centralized aircon, Digital TV baling silid, tunggal-tunggal a pekabayung-diling iPhone, saken a maragul at masanting, metung a maragul at metung a malati...pati condo sali ya naman bang atin yang tuknangan malapit keng lungsud at karing malls, sine, fast food at fine dining. Pati kuktkutan sali neng tambing mu naman.

Makanyan man, kaybat nang asali ngan ing balu nang kaylangan na e ya pa mu rin masaya. Pakiramdam na atin pang kulang.

Kalubkuban ya pa mu rin pusu. Dakal ing malungkut ya pa mu rin agyang ati na ngan kaya ing malyaring saliwan na kareng salapi na at dakal ya pa makatipun keng bangku o kareng bangku.

Agyang maka-centralized ne aircon e ya pa mu rin matula uling tataba ya’t mikakabilbil neng makalukluk yang makalukluk keng bale na at manalbe ya mung “online sabung” maralas kabang miminum yang mangamal a alak, mamangan yang manganyaman a pamangan, sisigarilyu ya pang imported at makirandam ya pa keng headset nang imported at original a “Bose”, dapot e ya pa mu rin maligaya. Dakal pa mu rin ing kulang para kaya. Ya naman pala.

Kasi, ing tau inya mu masaya yang tune nung mung agyang nanu pang kabilyan na agaganaka ne ing Apung Ginu. Marimla isipan ne ing Ginu na. Malisangan, isipan ne ing Ginu na. Masakit ya, isipan ne pa mu rin. Mipaldan ya, isipan ne mu naman.

Malungkut ya man o masaya, isipan ne ing Ginu na. Mabsi ya man o danupan, isipan ne pa mu rin ing Ginu na. Bengi man o abak. Alang salapi o dakal salapi.

Ala yang abe at magdili-dili ya, o abe na la ring dakal a kakaluguran na, ing Ginu na e ne kakalingwan nung e agaganaka ne pa mu rin. Kaleldo man o kauran, marimla man o malisangan...sana awsan ta Ya lagyu ing Ginu.

Masakit wari, abe?

===

Dake Talabaldugan:

1.mipabilin (pangdiwa) binilin, menabilin e pignasan o e binalak. English – gave an orger, instructed or ordered something or someone unintentionally or subconsciously for whatever reason or reasons. Alimbawa king pamangamit: “Mipabilin na karing talapagaral a ken naming tawling aldo ning sunlag ing pulung da dikil keng pamagbayu king susulud da aldo’ldo.”

2.mipabiling (pangdiwa) biniling, mibiling e sasaryan at e binalak. English – turned or roll over unintentionally or subconsciously for whatever reason or reasons. Alimbawa king pamangamit: “Inya pala mengapile ya tagyang ampong gulut i Edung kasi mipabiling ya kabang ati yu keng gilid ning papag lele eran inya menabu ya.”

3.mipabilis (pangdiwa) binilis, mebilis e sasaryan at e binalak. English – done or got fast, finished immediately unintentionally or subconsciously for whatever reason or reasons. Alimbawa king pamangamit: “Mipabilis lang meyari deng anlwagi keng gagawan da inyang pepakanan na lang manyaman a pakawasang ala pang bayad Enang.”

===

SADYANG GAWI at AMANU DA RENG KAPAMPANGAN

Sadya neng sasali ka keng palengki o tindangan ing pamalut da o pidatukanan keng seli mu miyayaliwa aske. Nung sali kang asin idatuk da mu keng “bakyung” a papil o bulung sagin.

Atin mu naming papil a suput para king abyas o aliwang medyu mabayat. Nung abyas—langgotsing (sack) gawa keng abaka ing lulanan da reng pisalwanan.

Masanting la kanita reng datukanan uling malalaso lang agad inya e la makakarok keng kapaligiran at agyang dapugan o silaban la e binang makakarok mu naman.

King kasalunsungan, pane na mung plastic ing lulanan–ala nang bakyung pane namung suput a plastic angga na kareng awsan dang “ecobag” at plastic a langgotsi o saku. Ugse-ugse la keng dalan o nu man karin.

====

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king garciakragi@yahoo.com, mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.