Lisod

ang paglabang

sa pikas tampi

sa sapa bisan pag

taga tuhod ra

ang tubig

kon imong

gilukdo

ang kahadlok

nga mihulma

og huyonghuyong

sa imong

tuong tiil.