Ing Pamikatawan ning Dalise Lugud (The Avatar of Pure Love)

Ing Pamikatawan ning Dalise Lugud (The Avatar of Pure Love)

“Pangkaraniwang dalagang taldawa,

asagmit ne ing pusu na,

ing lugud Na Kaya alang angganan.

King benging ita, tinerak la king marimlang aslag ning bulan,

king kakewan ning Vrindaban.

O, as na'Ya kalugud Kaya, O, as na'Ya kalugud Kaya

O, as na'Ya kalugud Kaya, dapot e na lambat mako na'Ya.

Pangkaraniwang dalagang taldawa,

Penangisan na'Ya, menangis Yang mabilug a bengi.

Balu Nang ume Ya king kabukasang abak.

Kabukasang abak ning masala.

Dapot e na apatuknang ing lakbang ning penandit,

at tambing ing abak dintang na.

Linwal Yang papulandit bang pakikitan ing Ginu ning bye Na,

Kaylangan na'Yang patuknangan king pamaglako Na.

Karin makalukluk Ya i Gopala, ing anak a talasoga ding baka,

king karosang makaadya nang mako.

Tinulak nang palako ring duldul ning lugmang palsinta,

ing angin ning kamayatan linabul na.

Migparalampu Ya karing pengari Na at karing diwata king babo,

“Pagpakalunus ku, e Ye paburen milako!”

Dapot anak Ya mu at alang mekirandam metung man,

ing lungkut Na e mipasyag.

Karing makalunus a mata minarap Ya king Ginu Na,

A linugud Kaya inya mung napus a bengi.

Kambe da ring kakaluguran nang babai sebatan da Ya,

e de pabustan mako ngara.

Ing pusu Na manangis Yang mapaling ilug ning lwa,

Ikit Na nung makananu Yang melumbe.

Minampang Ya Kaya karing pekamayumung amanu,

Lakwas pang mayumu kesa karing aslag ning bulan.

Kaylangan kung munta king lungsud

kanakung matimwas a dalaga, atin kung sukat larinan.

Mamasa kung ing lugud Mu Kanaku e magwakas

a ika pa mu rin ing kanakung kapalsinta.

Makalawe Ya king karosa Na kabang papunta ya paroba,

angga nang inyang uli ning alikabuk sari nang alang akakit.

Makababad king lwa ning lugud Na para Kaya,

menangis Ya karing alang kapupusan a bengi.

O, as na'Ya kalugud Kaya, O, as na'Ya kalugud Kaya

O, as na'Ya kalugud Kaya, dapot e na lambat makao na'Ya.”

~ Siddha,“Pangkaraniwang Dalagang Taldawa”

Meyangu king “Metung a Bina Kabanayad a Sikanan”

“Metung a penandit mengaring dinalang banwa o migit pa

kabang ing lawa mamagus karing mata Na,

Anting ambun a papatak king panaun ning kauran

mananabu ibat king madalumdum a banwa.

Milandit Ya sagsag ning kakewan, masisilab Ya pusu,

Minta ya king suklaban nung nu La sadyang migkera.

Karagsa Na king gabun masikan yang ginulisak,

“Nung a la Ka sinta Ku bitasa ing mate Ku!”

“O, nanu ing gamit ding mata ku

nung ala ka keni bang Kanakung akit.

O, nanung kayapan ding takde Ku,

nung ala Ka keni bang Kanakung akaul.”

~ Siddha, “Metung a Penandit”

Meyangu king “Metung a Bina Kabanayad a Sikanan”

***

Ding adwang dalit a makapayuna, adwa la mu karing mayumung laman ning plakang “Metung a Bina Kabanayad a Sikanan” (A Very Gentle Force) ning megi kung Talaturu manibat pa inyang apat a pulu at limang banwa angga na ngeni a makilagyung Siddha. Ding sablang dalit a laman na niti papuge ya king dalise lugud king Kakataskatasang Panginwan.

Magmula inyang dindam ke iti menaliwa na ing panakit ku king bye, king yatu, karing parang tau pati na sablang mabibye at lakwas na king Apung Ginu. Makasimpan at mabinit ya pang makatangkap ing plakang iti angga man ngeni e mu king kaban nung e king kanakung pusu.

At king kayaldawan ning pamanguldas na keti yatu, pupugayan ing lwid nang panyatang ning Asna kalagung Radharani!

***

Dake Talabaldugan

minasal – kinimut, ginalo, menugali. English – behaved, showed or manifested usually unknown or hidden unexpected manners. Alimbawa king pamangamit: “Ngeni ya pa taganang minasal ing dalagitang i Monang anting metung a matapang a babai agyang kanita bala da asne kayna lub.”

minasawa – meging asawa, kinasal kaninu man, meging kabangal salu o pusu. English – became one's spouse,or lifetime partner. Alimbawa king pamangamit: “Inyang anak-anak ya pa i Dan e da isip-isipan deng kamaganak at lakwas na ding pengari na ing malyari pala ing ating minasawa kaya agyang makanyan ya.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Palatuk pinggan.” Sisti de reng kabalen ini kareng tatagun kareng pyesta o nanu mang pibale-bale magtau o miyayadyang pamangan a dakal.

Kabaldugan: Buri na sabyan ning kasebyang ini pasaring ya karing lipat-lipat karing magtaung pibale-bale bang makipangan at e la mu adwa ring papanikan da nung e deng anggang ating apag a tau. Maralas magbakal la pa o deng aliwa manakut la pa o mipupuslit pamangan.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

makipanira – saguling magdatun keng pibale-bale ding kakilala o kamaganak pauli ning nanu mang sangkan, dapot maralas uling ating mabayat a sangkan.

maglayunan – anti king makipanira, saguling magdatun keng pibale-bale ding aliwa agyang e la kakilala pauli ning nanu mang sangkan, dapot maralas uling ating mabayat a sangkan.

makisantung – mekad e mu saguli nung e malabat a magdatun keng pibale-bale o nanu mang atuknangan ding aliwa agyang e la kakilala pauli ning nanu mang sangkan, dapot maralas uling ating mabayat a sangkan.

makituknang – anti king makisantung, mapalyaring malambat magdatun keng pibale-bale ding aliwa agyang e la kakilala pauli ning nanu mang sangkan, agyang alang mabayat a sangkan.

makisalilung – mapilang penandit a tuknang king salilungan o dane atin masalilung ning kaninu man bale.

makisalangi – mapilang penandit a pamandatila king pibale-bale o dane mekad uling mumuran, mapali o mapagal.

makimampit – anti king makisalangi, mapilang penandit a pamandatila king pibale-bale o dane mekad uling mumuran, mapali o mapagal.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph