"ING usuk kabud aypagkalub ku keka:

Bumye kang ating dangalan at pamintwan me

ing kekang pilibluban.

Alang lakwas pang dakila keti labwad

nung e ing kekatamung Indung Tibwan.

Ala nang lakwas pang dakilang kabalen

nung e ring kekatamu.

Suywan mu la kabilugan ning pusu mu,

king sablang kegiwan mu

at king sablang sikanan mu.

Itong, ing bola atsu ne karing kekang gamat."

- Senator Benigno "Ninoy" S. Aquino , Jr. Agostu, 25, 1973, Fort Bonifacio

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

* * *

Agpang king "Ing KI", aklat pamanula ring 'Apon at makadalare king I-Ching mu naman, malyari yang suryan pangatau, panugali at pamisip ing bayu tamung Punbangsa - P-Noy o Benigno S. Aquino III. Makatulid ya king talatag ding mibait king pamagbayu ning bulan Pebreru 4-8-1 uling mibait ya Pebreru 8, 1960 king Menila. Ding makatuki ila ring panugali ning kekatamung Punbansang Noynoy o P-Noy:

Mapanandaman, Matagimpan, E Mapamatakad, Malino Pamisip, Mapanayamantala, E Mayap Magpasya, Maingat at Maisip king Salapi. Deti e ku la pematulusan nung e ila ring makalto king "KI" nang P-Noy. Tutu la man o ali, apatunayan tamu karing daratang a banwa ning pamanungklan na keti king kekatamung bangsa.

Uyni ing sampulung ning pangatau na o ring mibait king pamanalili ning bulan king Ki ning Pebreru 4-8-1...

Deng taung anti kaya, atin lang alang patugut o alang tuknang a pamisip at makataluki lang tambing king nanumang bage. Keraklan karela matenakan la king pamakitalamitan at pamagsalita a makipatune na king pamanamuyut. (Ay...asaksyan ta na iti king keyang mumunang pamipasyag ketang Unyu 30, e wari?) Atin lang panga-maingat bina, at mapanglwalu king sarili. Ating pamikatagun a mapamanyamantala la karing aliwa. (Ala pa naman atang alimbawang milyari ita.)

Tatakut la king panga-panasakit, king kabatingan la nanuman, o king pamagpasya. Salungatan da ing nanu mang bage a makalako king tiwala da king sarili da.

Maralas ing makute lang mibubusni pilibluban at ipakit ing atin lang masikanan a panamdam king pamakipangatawan.(Keng SEX!) Kabud depat da iti, malyari lang lusuk kalambis at malugud karing kasangga ra. (Para kang Binibining Shalani ya ata ini!) Ing pamakipangatawan malyari yang pilwalan ning karelang kelang tiwala king sarili. (Aru, ne!)

Masulit para karela ing panga-magadtu pusad king nanu mang bage. (Aru...mimingat la ring galame na't kampung!)

Kaylangan da ing kikimut parati pauli ning atin la ping panga-binang maingat at migaganaka nung alang binang mapapalyari. Masikan ing pamangaybugan da king bage makalabwad. (E ata tutu ini. Kasi pati susulud nang imalan pangamura mu kanu agpang karing sabi-sabi karing pipasyagan o newspapers at asaksyan ku na naman inyang akatagmu ke).

Atin lang panga-matagimpan, matatag king pigagap, at mayap king pamanibala karing salapi. (Yan ing kaylangan king bangsa tamu ngeni!)

Lalaki't babai karing uring deni miyayawig lang bina, agya mang ding kababaynan lakwas lang mapanglwalu king sarili da at buri da talnan da la pa ring aliwa. Ding kalalakyan lakwas lang mapanintun masikanang kayabe a karelang sandalan kabang pakimutan da la ring aliwa. Deng taung deti atin lang masulit a panaun dapat lagpasan. Nung apanigaralan da ing pamisalang-alang karing aliwang tau king panaung iti, ding bye ra salese la pang lakwas. (Aba, sana antita ing malyari keti kapulwan lalam ning pamanibala nang P-Noy!)

Ding ula a mipasyag e la menibatan king kek'ong talasulat nung e king aklat mibansagang "The KI: The Ancient Oracle for Modern Times" nang Takashi Yoshikawa.

* * *

Mipalad ka sana, Punbangsang Noynoy o P-Noy! Pati Pilipinas kanita mipalad mu naman. Makanyan man, e makagyu ing ya mu kabud ing kimut. Dapat mu ing itamu ngan mikaba-kabalen misaup-saup tamu't misasanmetung bang magtagumpe ya ing kekatamung bangsa.

I P-Noy daya yang Kapampangan at Makabebe uling ding pipumpunan na kang tata na (Ninoy) king apu na (Quiambao) tubu la Baliti, Makabebe at migdatun la mu Tarlak. Dapat tamung ipagmaragul ing metung ne namang Kapampangan ing makalukluk Malakanyang.

LWID KA, PUNBANGSANG P-NOY!

* * *

Malyari kang magparalang sulat o mambag kawatasan, kapusungan, balita, munikala o sisti. Parala mu kabud o iyaus king kek'ong talasuyung talasulat king text o cp: 0919-6940-224 o king email: garciakragi@yahoo.com.