Binasi sa: Isaias 66:18-21; Lucas 13:22-30

“Lisod ning magbinuotan,” miingon si Alex. Buotan nga tawo kini si Alex, Diosnon. Wala siyay bisyo ug hinimba. Matinud-anon siyang motrabaho. Nganong nakasulti man siya niini? Daghan man god ang mosukwahi sa magbinuotan.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Adunay mga nagpahiping kinaiya sa kahiladman sa tawo nga dili buot motuman sa laraw sa Dios, mga gamut nga sala: katapol, kasuko, garbo, kahangol, kasina, ug ka-ulag. Sama sa tago nga lit-ag, kining mga salaa andam mobitik ug mountog sa tawo: bisan asa, bisan kanus-a., o bisan kinsa pa siya.

Molutaw usab kining mga kaguliyang nga nagsugod sa kahiladman sa tawo. Gihatagan og mini nga bili ang pagpakasala, sama pananglit sa pagpangawkaw o panghimabaye.

Ang pagpakigsangka sa sala anaa sa sulod ug gawas sa tawo.

“Paningkamot kamo nga mosulod pinaagi sa hagip-ot nga pultahan,” nagkanayon si Jesus. Adunay tulo nga kahulugan ang pulong, “paningkamot” nga, sa pinulungang Griego, may kalambigitan sa natad-dulaanan o sa usa ka magdudula. Gani ang magdudula “mopaugnat sa kusog.”

May pagpanlimbasog aron makab-ot ang butang nga gitinguha, sama sa usa ka magdudula nga puno sa singot ug walay hunong nga nangandam alang sa umaabot nga panagsangka. Walay kaugmaon ang tapulan ug magduhaduha.

Lakip ang pagdili sa kaugalingon bisan pa sa mga butang nga gitugotan. Ang boksedor nga bug-at ra ang timbang, andam magpagutom samtang siya nagbansaybansay. Kon himuon kini tungod sa ganti nga lumalabay, ang ganti pa kaha nga langitnon?

Mahimo usab nga iapil ang pag-ula sa dugo sa maong pagpaningkamot.

Tungod kay lisod man ang magbinuotan, mao kini ang “hagip-ot nga pultahan.” Sa ato pa, ang naningkamot nga mosulod pinaagi sa hagip-ot nga pultahan mao kadtong tawo nga nanlimbasog sa dalan sa paghinulsol ug pagbag-o.

Sama sa usa nga tigpaugnat sa kusog, ang Kristiyano gitawag sa paghatag sa iyang tibuok nga kaugalingon sa pagsunod kang Kristo. Dili kini lalim kay walay hunong ang pagbansaybansay diha sa pagnunot sa Ginoo.

Nagpadayon si Alex sa iyang pagpaningkamot. Ang atong nasod usab nagpadayon sa dalan sa kabag-ohan. Sukad nga gibalda ang tinuoray nga kalambuan sa atong nasod pinaagi sa balaod militar, nagsapawsapaw ang atong katilingbanong hagit.

Apan dili kita mawad-an og paglaum, kay samtang adunay pagpaningkamot aduna say paglaum.