Fr. Carmelo O. Diola

Mao Diay

Binasi sa: Timoteo 1:6-8, 13-14; Lucas 17:5-10

Daghan kanato adunay katabang sa balay nga maoy mga tig – tigluto, tiglaba, tigplantsa, tighugas, ug uban pa.

Dili lalim ang kinabuhi sa katabang, ilabina kon makatayming kini og amo nga maot og batasan. Hinuon aduna say mga katabang nga mapahimuslanon. May mga agalon usab nga ang pagtagad sa ilang katabang daw kauban sa banay.

Updates on President Benigno Aquino III's presidency

Gitandi ni Jesus ang magtutuo sa usa ka suluguon. Inigpauli niini gikan sa uma, diin nagdaro kini ug nagbantay sa mga kahayupan, wala siyay katungod sa pagpahulay samtang aduna pay bulohaton sa balay. Inighuman sa tanang bulohaton, ang suluguon angay nga moingon: “Dili ako takos uyamot nga suluguon kay gibuhat lamang nako ang akong katungdanan.”

Wala kini magpasabot nga dili gayod makapahimuot sa Ginoo ang tumutuo. Ni nagpasabot kini nga ang tawo walay kapuslanan, nga kawang lamang ang tanan niyang mga panlimbasog.

Pagpaubos ang gipasabot. Ang magpaubos moila nga ang tanang kaayohan nga iyang nadawat o nahimo nagagikan sa Dios. Mapasalamaton siya ug madasigong nagpuyo sa kasamtangan.

Mao nga gisundan dayon ang sambingay sa istorya mahitungod sa siyam nga sanglahon nga giayo ni Jesus, nga usa ray mibalik aron magpasalamat.

Ang mapaubsanong tawo nasayod nga bisag unsay iyang himuon, dili gayod niya mabaslan ang Dios. Nasayod siya nga taliwala sa iyang mga kahuyang ug kakulangan, pinili ug pinangga lang gihapon siya sa Ginoo. Tungod niini gaan ang iyang pamati.

Sa ato pa, nag-agad ang tanan sa Dios. Inigkahuman sa panlimbasog sa Kristiyano, makatulog siya nga malinawon.

Adunay istorya mahitungod ni Santo Papa Juan XXIII nga taliwala sa mga hagit nga iyang giatubang, mag-ampo siya: “Ginoo, Imo kining Simbahan. Matulog na ko.” Ug siya matulog.

Kitang tanan adunay mga hagit. Sayod ang mga ginikanan nga dili lalim ang magpadako og bata. Dili lalim sa mga batan-on ang pagpuyo subay sa balaod sa Dios. Dili sayon ang magpabiling putli ug ang magpabiling matinud-anon sa mga saad sa kaminyuon o sa ordinasyon. Dili sayon pagtukod og usa ka katilingban nga makiangayon ug makatarunganon.

Apan malaumon kita kay ang Ginoo maoy atong Amo. Ug matag gabii, usa kita mohigda, piyongon nato ang atong mga mata ug moingon kita nga malinawon: “Ang imong tig dili takos uyamot. Apan Imo gihapon siyang gipili ug gipangga. Amen.”

Ug mopahiyom kita.