Fr. Carmelo O. Diola, SSL

Mao Diay

Binasi sa: 2 Timoteo 2:8-13; Lucas 17:11-19

May kaila ako nga hinganlag Ingko Romy. Nagpanuigon na siya og 90 kapin apan tin-aw lang gihapon ang iyang panghunahuna. Matag duaw nako niya, daghan akong mapupo nga kinaadman kay batid man kaayo siya sa Bibliya.

Usa ka adlaw niana, may nakasulti kanako nga walay simbasimba si Ingko ni kompisal. Giduaw dayon nako siya ug gipangutana kon buot ba niyang mangumpisal. Mapasalamatong mitando ang tigulang ug naminaw ako sa iyang kompisal.

Human niadto adunay nakasulti nako nga lain diay og tinuhuan si Ingko Romy!

Kining kasinatian adunay kalambigitan sa panghitabo sa ebanghelyo mahitungod sa napulo ka mga sanlahon nga giayo ni Jesus apan usa lamang ang mibalik aron magpasalamat kaniya. Usa kini ka Samaritanhon.

Ang mga Samaritanhon kontra sa mga Judio. May panultihon pa gani ang mga Judio nga mas hugaw pa kuno ang pan nga gihatag sa usa ka Samaritanhon kay sa karne sa baboy! Ginadili ang karne sa baboy sa mga Judio.

Nagpaantaw ang napulo ka sanlahon sa dihang nangayo sila og kaluoy kang Jesus. Dili sila makaako nga moduol kaniya. Ang singgit: “Kaloy-i kami” naglarawan sa pagpangayo og tabang nga gikinahanglan dayon gikan sa usa ka gamhanan nga tawo.

Wala damha ni Jesus nga ang magpasalamat usa ka Samaritanhon. Ang tawo nga sa mga mata sa Judio walay kapuslanan ni pagtuo mao na hinuoy puno sa pagtuo.

Sa tinuoray lang, ang napulo ka sanglahon nagpakitabang kang Jesus kay nakadungog man sila mahitungod sa iyang gahum. Apan unang ang-ang pa lang kini. Ang pag-ayo pamaagi lamang diay sa pag-ila kon kinsa gayod si Jesus.

Nagpabilin lamang ang kadaghanan sa mga sanlahon, nga puruhan mga Judio, sa unang ang-ang sa pagtuo, ug kini ang-ang. Ang mibalik nga Samaritanhon wala moang-ang sa iyang pagpakighimamat kang Jesus. Iya pa kining gisimba.

Giusikan si Jesus sa kinaiya sa ubang sanlahon. Halayo silang mibarog nga misingit aron mangayog kaayohan sa ilang sakit – ug karon nga giayo na sila, halayo lang gihapon sila kaniya.

Usik diay kon ang atong pagkaila kang Jesus isip usa lamang ka tigmilagro. Taphaw pa kini. Bisan pa og wala manginahanglan ang Ginoo sa atong pasalamat, ang atong pasalamat ug pagdayeg kaniya mao mismo ang iyang gasa kanato. Ang tawo man god nga mapasalamaton gagunit sa yawe sa kasingkasing sa Dios.