ANG kuwaresma makapahinumumdom nato sa mga kasakit nga giagian ni Jesus aron kita matubos.

Kita usab tanan dunay mga kasakit sa kinabuhi, mga kasakit nga kung malupig kita maoy mobugto sa atong pagtoo ug bisan pa gani sa tarong nga panghunahuna. Dili tiaw ang mga pagsulay sa kinabuhi. Gani, si Mother Teresa of Calcutta niingon man nga  “I know God will not give me anything I can’t handle. I just wish He didn’t trust me so much.” (Nasayod ako nga di ko hatagan sa Ginoo ug butang nga di ko mapas-an. Nanghinaot lang ako nga wa niya palabii ang iyang pagsalig kanako.)

Apan mahupay kita kung atong isipon nga ang atong mga palas-onon maoy atong pakig-ambit sa mga kasakit sa atong manluluwas. Ang mga lapdos sa pagsulay makapaluya, ang paak sa kalisod la. Sayon ra estoryahon nga kita magbinuotan, ang pagpuyo subay niini maoy tungason.   

Ang maayong balita kay patas ra gyud tanan tanan. Parehas kitang hubo nga gipakatawo, ug inig ka kalabira di na mailhan kung kinsa ta.

Kinahanlang puy-an ang kinabuhi. “Every man dies. Not every man really lives,” matud ni William Ross Wallace. Pakatinood gayud. Daghan ang mga buhing-patay. Mao nga inigkamatay na gayud pwede na tingali tawgon nga “double dead.”   

Kanunay natong gilitok sa atong pag-ampo sa Amahan Namo ang linya nga “matuman ang imong pagbuot.” Apan matag higayon nga di matuman ang atong mga kagustuhan ug damgo modiretso kita ug bagolbol nga wa man mahitabo ang atong kabutbut-on. Dako ang atong tingog inig ingon nato nga “Pasayloa kami sa among mga sala,” apan ang “ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo” halos ato nalang ihagawhaw. Panid-i gud lang matag misa. Inig ingon nga “Peace be with you” maglisod gyud ta ug lingi kay tingali naa ang atong kontra sa luyo.    

Matuman ang iyang pagbuot, apan late na kita nga moabot sa misa unya mobiya ug sayo sa di pa gani mahuman ang kalawat. Maglumba ug linya ug maglumba sab ug gawas. Nagpakita lang nga atong hunahuna naglupad bisag asa. Ang simpli nga tambag nga “one at a time” ato nang nakalimtan. Kung sa classroom pa ni, wa tay kalainan sa bata nga nagsige naghunahuna sa recess samtang nagtudlo ang maestro.  Kuwang tas focus.

Daghan kaayo ta ug reklamo ug wa ta magtan-aw sa atong kaugalinogong pagkuwang.

Tingali sa pagtuo nga di siya angayan nga makasulod sa langit, ang usa sa mga kawatan nga diha sa kilid ni Jesus igo lang  mihangyo nga hinumduman siya sa manluluwas kon tua na siya sa langit.  Wa niya hagita ang manluluwas. Ug nasayod na kamo sa tubag: “Karon, karon dayon dalhon ko ikaw sa Paraiso.”   

(birada_ruphil@yahoo.com)