Fr. Carmelo O. Diola, SSL

Mao Diay

BINASI sa Isaias 50:4-7; Salmo 22; Filipo 2:6-11; ug Mateo 26:14-75, 27:1-66

Tugoti ako paghisgot og duha ka tawo. Ang una si Enrique Diola ug ang ikaduha si Christopher Hitchens.

Mihalina ang among pinangga kaayo nga amahan niadtong 31 sa Marso sa alas 2:40 sa buntag. Gilubong namo si Daddy sa Sabado 9 Abril sa Cebu Memorial Park kon Cempark sa Banilad. Nagpanuigon siya og 82 anyos.

Enrique “Eking” Yuson Diola ang tibuok niyang ngalan. Himsog pa unta kaayo siya ug walay makalupig kanamo sa iyang panumduman, ilabina sa numero sa cell phones, birthdays, addresses, ug mga pangalan. Naigo lamang siya sa gitawag nga blood clots nga misaka og kalit sa iyang utok niadtong sayo sa buntag sa 3 Septiyembre 2010.

Sa sinugdanan lisod sabton kon unsa ang plano sa Ginoo kay kon kami lang ang pabut-on buot unta namo nga moabot pa gayod siya sa mga 90 og panuigon. Sa among tan-aw daghan pa siya og mahimo ug may mga apo sa tuhod pa nga paabuton. Apan lahi ang laraw sa Dios.

Nakat-on kaming mga igsoon, lima ka lalaki ug duha ka babaye, sa pagpuyo isip mga Diosnon ug manggihatagon nga mga tawo gikan sa among mga ginikanan. Biyolinista ang among amahan nga napugos og sulod sa patigayon aron pagbuhi og dako nga banay. Daghan nga mga hiyas ang among nakat-onan gikan kaniya lakip na kon unsaon pagpuyo niining kinabuhia isip maayong tawo ug maayong lungsuranon.

Apan daghan usab kaming nakat-onan kaniya mahitungod sa panaw sa paghalina. Maampuong gidawat niya ang iyang kahimtang. Gani nagpunay siya og litok sa hilom og ampo sa wala pa siya ma semi-comatose. Human sa pito ka buwan, andam na siya ug kami nga modawat sa katapusang panaw ngadto sa Langitnong Amahan. Masanag ang panagway sa among amahan sa dihang siya namatay. Mora pa gani nga siya mipahiyom.

Taastaas ang ebanghelyo niining adlawa. Kon subayon nato ang dagan niini, ang mga gihisgotan mipunting sa kamatayon. Kon budhian kita o isalikway sa makatulo, adunay parte kanato nga mamatay. Didto sa tanaman sa Getsemane, nag-inusara si Jesus samtang gihulat niya ang mga modakop kaniya. Gipaatubang si Jesus nga walay gahum sa mga kadagkoan sa mga Judio o mga Romanhon. Sa katapusan gilansang siya sa krus ug namatay.

Sa pulong pa ni San Pablo, “nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon – ang iyang kamatayon sa krus.”

Sa laing bahin, si Christopher Hitchens usa ka Amerkanong ateista nga ilado kaayo ug makadani. Dili siya motuo og Ginoo kay dili man kini makit-an ni makaplagan sa syentipiko nga pamaagi.

Miabot siya sa usa ka bug-at kaayo nga yugto sa iyang kinabuhi kay adunay siyay stage 4 cancer. Kon walay Ginoo inigkamatay ni Christopher mahanaw lamang siya. Period, dili comma. Kaalaot gayod niya kon buot hunahunaon. Mahanaw pod siya inigkamatay niya. Kon walay Ginoo, dili mapas-an ang mabug-at kaayo nga tawhanong kahimtang.

Maayo na lang kay adunay gasa sa pagtuo ang akong anhing amahan. Miambit man god siya sa kamatayon ni Jesus sa dihang siya gibunyagan. Ug moambit usab siya sa pagbanhaw ni Jesus.

Mao kini ang kahulugan sa Semana Santa.