Binasi sa Buhat 10:34, 37-43; Salmo 118; Colosas 3:1-4; and Juan 20:1-9.

Gisulayan nako ug sa akong mga kauban sa opisina ang pagtan-aw sa salidang The Passion of the Christ sa sinugdanan sa Semana Santa aron paghatag kanamo og modernong sumbanan sa among panaw latas sa maong semana. Brutal ug madugo ang maong salida apan milutaw usab nga ang nagpaluyo sa maong sakripisyo ni Jesus mao ang makaluwas nga gugma sa Dios.

Kamo, unsa may inyong gibuhat niadtong milabay nga Semana Santa gawas sa Domingo sa Pagkabanhaw?

Daghan kanato mihimo sa gitawag nga Visita Iglesia diin manlakaw ang mga sakop sa pamilya gikan sa usa ka simbahan ngadto sa lain ug mag-ampo sulod niini. Ang pagduaw sa mga simbahan milarawan sa kostumbre sa Roma diin adunay mga simbahan nga duawonon sa mga pelegrino.

Usa sa mga paboritong pag-ampo mao ang Stations of the Cross nga naghinumdum sa mga yugto sa pag-antos ni Jesus. Ang bag-ong bersiyon niini mitapos sa pagkabanhaw ni Jesus. Sa Biyernes Santo may mga pamalandong sa Siete Palabras, mga katapusang pulong ni Jesus didto sa krus.

Dako ang ikatampo sa maong pagduaw ngadto sa Kristohanong pagtuo diha sa banay ug sa panaghiusa sa mga sakop niini.

Aduna poy uban nga mouli sa ilang probinsiya aron makighugoyhugoy sa mga kaparyentihan o aron mobakasyon. May mga mangadto pa gani sa baybayon aron mohanggap sa lab-as nga hangin o maligo sa dagat. Ang uban mangita pa og lugar diin sila makakaon og baboy, sama pananglit sa Bantayan Island.

Adunay nagpaluyo sa atong mga gibuhat sa milabay nga semana. Kon dili maampuon ang atong gipangbuhat, bunga lamang kini sa taphaw nga pagtuo. Kon nakapalawom man gani sa atong pagtuo ang atong mga gipangbuhat, bunga usab kini sa gugma nga nagtukmod sa atong pagtuo.

Gilaraw sa ebanghelyo sa Domingo sa Pagkabanhaw ang kahalangdon sa gugma. Gani mao kini ang nagtukmod kang Maria Magdalena pagduaw sa lubnganan ni Jesus sa kadlawon pa. Sa dihang namatikdan niya nga ang bato sa ba-ba sa lubnganan nairog, midagan siya padulong sa mga disipulo ug gisugilon kini.

Gikuyogan siya pagbalik sa duha sa mga sumusunod ni Jesus: si Simon Pedro ug ang disipulo nga gihigugma ni Jesus. Midagan silang duha padulong sa lubnganan apan nauna ang kauban ni Pedro. Sa dihang miabot sila sa baba sa lubnganan misulod og una si Pedro. Human niya misunod ang ikaduhang disipulo. Misulod kini ug mituo.

Ang pagdagan ni Pedro mipahinumdum kanato sa laing matang sa pagdagan nga nahitabo panahon sa pasyon ni Jesus diin mipahilayo siya sa krus. Niining yugtoa bali ang direksyon ug gihatagan siya og higayon aron atubangon ang iyang kahadlok.

Si Maria Magdalena ug ang laing sumusunod, nga nagmakanunayon ilalom sa krus, maoy unang nakasugat sa walay-sulod-nga-lubnganan ug una nga mituo. Ang ilang gugma alang kang Jesus maoy naghatag kanila og kaisog pagpabilin ug pagdagan og makusog. Gugma usab ang naghatag og mga espirituhanong mata.

Unsaon man nato pag-amping sa gasa sa gugma nga gikan sa Dios nga maoy modasig kanato, moabri sa atong mga mata, ug mopalahutay kanato sa panaw sa kinabuhi?