ANG milabay na nga Semana Santa nga bugtong nagsaulog mao lamang ang relihiyong Romano Katoliko, pagsaulog kini sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesukristo nga gipatay diha sa krus alang sa kapasayloan sa atong mga kasal-anan sigon sa atong mabasa diha sa atong Balaang Kasulatan.

Hinuon, kita ra man usab nga mga Kristohanon ang mituo niini tungod kay ang mga relihiyon sama sa Muslim, Buddhist ug Hindu wala man ni sila motuo sa atong Ginoong Jesukristo nga maoy naglukat sa tanang kasal-anan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan.

Kada tuig atol sa pagsaulog sa pagpakamatay ni Ginoong Jesukristo, dunay mga deboto sa relihiyong Romano Katoliko nga magpas-an og krus, magpabunal, magpurong-purong og mga tunok ug sa katapusan magpalansang sa krus.

Para kanato, usa kini ka "blasphemy" kun yaga-yaga. Namatikdan kini sa mga Obispo ug mga kaparian sa Simbahang Katoliko ug gibadlong sila nga dili kini ipabuhat. Pero wala usab moingon ang nagbadlong nga dako kining sala, hinuon nabalaka lang ang mga pari nga basi'g dunay mahitabo kanila nga ilang pasakitan ang ilang kaugalingon.

“Ang pagpalansang ba sa krus makaluwas sa kasal-anan sama sa gibuhat sa atong Ginoong Jesukristo?” Lisud tubagon kining maong pangutana, apan si Kristo nag-ingon nga kon gusto kang maluwas, pas-ana ang imong kaugalingong krus ug sunod ka Kanako, pero nagdepende kini sa imong interpretasyon.

Puwedeng sakripisyo o pag-antos ang buot ipasabot niini o literal nga pagpalansang gyud sa krus. Pero bisan pa sa pagdili sa atong mga kaparian wala kini tuho-i sa mga deboto tungod kay hugot ang ilang pagtuo nga pinaagi sa ilang pagpalansang sa krus pasayluon sila sa ilang mga kasal-anan.

Walay usa kanato nga makahukom kon sayop ba sila sa ilang gibuhat o dili tungod kay ila kining kaugalingong deboto. Si Apostol Pedro nga kulang sa iyang pagtuo sa dihang nakalakaw na ibabaw sa tubig, apan tungod sa iyang paduha-duha nga ma-unlod siya, naunlod gyud siya.

Ang usa ka babaye nga gitalinugo nga wala nay pagtang-on, pinaagi sa iyang hugot gayud nga pagtuo nga kon makahikap lang siya sa sidsid sa sapot ni Ginoong Jesukristo maayo siya, dinhi nahimong tinuod kay human niya nahikap ang sidsid hingpit siyang naayo.

Sa ato pa, pagtuo ang basihan sa atong Labaw'ng Makagagahom aron maluwas o mapasaylo sa kasal-anan. Busa dili nato sila husgahan sayop ba o dili ang ilang gihimo. "Wala tayong pakialam, pananampalataya nila 'yan" total dili man kitay gisakitan nga gilansang sa krus, sila man di ba? Ayaw paghukom aron dili ka pagahukman.

Paminawa ang "KONTRA BALANSE" sa DXKT, 1071 sa dial sa inyong mga radyo, alas 6 hangtud alas 8 sa buntag, Lunes hangtud Sabado. Alang sa inyong sugyot ug komentaryo pag-email sa algenoguin@yahoo.com.