DUHA ka mga dagkong pasko ang gisaulog sa simbahang Katoliko matagtuig. Una ang Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoong Jesukristo, ug ikaduha ang Pasko sa pagkabanhaw. Ang duha ka pasko nag sentro sa dakong gugma sa Dios ngadto sa tawo. Ug kini nga gugma dili mahimong taguan lamang kon dili isangyaw sa tibuok kalibutan.

Kagahapong adlawa ang atong gisaulog mao ang Pasko sa pagkabanhaw, human sa pamalandong sa semana santa. Kini usab nagpasabot nga ang dakong misyon sa atong Ginoong Jesukristo paglukat kanatong mga tawo gikan sa sala natapos na didto sa Krus sa dihang miingon siya “Consumatum est” “It is finished” or “mission accomplished” nagtuman na o natapus na. (Juan 19:30).

Apan ang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita wala pa matapos. Tungod niini ang mga tinubos sa mahal nga dugo ni Kristo iyang gihagit sa pagsangyaw sa maayong balita.

Unang hut-ong nga iyang gimandoan mao ang iyang mga apostoles sa dihang giingan niya sila “Panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himoa ninyo sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug timan-i Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan” (Mateo 28: 19-20).

Atong maanalisar nga wala pa matapos ang kalibutan. Atong hinumduman nga wala pa masangyaw ang maayong balita sa tanang katawhan. Ug ang dili malimod nga kamatuoran nga nahurot na ug pangamatay ang iyang 12 ka mga tinun-an nga maoy iyang gisultian niini.

Busa tataw nga ang maong hagit ni Jesus sa pagsangayaw sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan wala mabugto diha lamang sa mga apostoles. Ang maong hagit nilahos sa mga sumusonod sa mga apostoles ug sa mga miyembro sa iyang simbahan nga gitubos niya sa iyang bilihong dugo. Buot sabton apil kita sa maong hagit isip sakop sa Iyang kapunogan.

Mao nga si San Mateo sa iyang sulat diha sa Mateo 5: 14-15 miingon nga way tawo nga magdagkot ug suga nga tagoan lamang sa gantangan kondili ibutang gayud sa tungtunganan aron modan-ag sa tanan. Buot sabton nga ato gayud nga ipadan-ag ang atong kahayag, ang atong mga nakat-onan nga pagtrulon-an sa Dios ug dili kini nato tagu-on sa atong kaugalingon.

Midason niini si kanhi Santo Papa John Paul II, “Tell the world of His love”. Atong isangyaw sa tibuok kalibutan ang pagtuo, paglaum ug gugma.

Apan nasayod kita nga lain-lain ug abilidad ang matag usa sa pagsangyaw o pagsulti. Ang labing importante mao ang atong binuhatan nga mohaum sa atong gipanulti. Mag unsa man og maayo kang mosulti apan wala kay kredibildad gumikan kay wala mouban ang imong binuhatan sa imong gisulti.

Atong hinumduman “action speaks louder than words” kon ang binuhatan mosulti nga lanog pa sa pulong. Busa maayo siguro nga atong sundon si San Francisco sa Asisi nga miingon nga sa atong inadlaw nga gimbuhaton atong siguruon nga kini nahasubay sa pagtulon-an sa Dios kay niini nga paagi ikaw mahimo nang usa ka magsasangyaw.