BAKIKAW kaayo nga misulod si Rommel sa simbahan kuyog sa iyang asawa nga si Mary Jane ug sa iyang mga ugangan (ginikanan sa iyang asawa). Nagsige lang pagliraw ang iyang mga mata samtang nagpadulong sila sa usa ka bakante nga lingkuranan.

Karon pa siya makasulod sa maong simbahan ug sukad masukad karon pa siya makapanimba, gawas lang niadtong pagbunyag kaniya. Wala man siyay simba-simba didto sa ila sa Mindanao. Kay gawas nga layo kaayo ang ilang pinuy-anan sa simbahan, di man god lubos Katoliko ang iyang ginikanan. Walay nakaagni kaniya sa pagpanimba.

Hinuon, nabunyagan siya. Apan dako na siya diha nga gibunyagan. Nagtungha siya niadto sa elementarya. Morag Grade Four pa siya niadtong higayuna.

Ang prinsipal sa ilang tulonghaan maoy nagsigeg awhag sa iyang ginikanan aron siya mabunyagan. Mao say nagkugos kaniya sa bunyag ang prinsipal.

Wala sab sila si Mary Jane kasla sa simbahan. Gikasal sila sa usa ka huwes. Dinalian kay nagsabak na si Mary Jane niadtong higayuna. Wala gani makatambong ang mga ginikanan niya dihang gikasal sila sa huwes.

Dihang nagsugod na ang misa nagsige og pasigpat si Rommel kang Mary Jane. Nagsuon-suon lang siya kon unsay buhaton niini. Sa panahon sa pagpangalawat nagpabilin siya sa iyang gilingkuran. Wala siya mosunod kang Mary Jane ug sa iyang mga ugangan nga mi­duol sa altar aron pagpangalawat.

Pagkasunod Dominggo dili na unta moku­yog si Rommel nilang Mary Jane sa pagpanimba. Apan gipugos siya sa iyang asawa. Ug sama sa una niyang pagsimba, nagsuon-suon gihapon siya kon unsay pagabuhaton ni Mary Jane. Kon motindog si Mary Jane, motindog sab siya. I­ngon man usab kon moluhod kini, moluhod sab siya. Dili siya makasabat sa mga pangad­yeon sa misa. Dili siya makamao niini. Igo lang siya sa pagpanguros ug paglitok og amen.

Tungod kay mapugos man gyud siya sa iyang asawa sa pagpanimba, nahagit na hi­nuon si Rommel. Nagpatudlo siyag mga pangadyeon ni Mary Jane.

Nanghuwam siyag basahon sa pagpangadye gikan sa usa ka katekista. Mobasa pa siya usahay sa Bibliya.

Dihang nahanas na si Rommel sa mga pangadyeon sa mga Katoliko, miapil na siya sa mga kalihukan sa simbahan. Nagpasakop siya sa usa ka pundok nga aktibo sa mga kalihukan sa simbahan. Hangtod nahimo siyang usa ka lay minister sa parokya ug nahimong tingsangyaw sa mga pulong sa Diyos.

Sukad niadto ganahan nang mosimba si Rommel. Siya na ganiy mohagad sa iyang asawa sa pagpanimba. Kanunay siyang moabag sa pari sa panahon sa misa. Mopakalawat na siya sa mga manimbahay nga buot mokalawat.

Sa pagpanglabay sa mga adlaw, namat­ngunan na lamang ni Rommel nga morag kanunayng gaan ang iyang pamati sa iyang kaugalingon. Ug kanunay usab nga husay ug malinawon ang iyang panghunahuna. Morag wala na siyay nasugatan nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Nagpuyo siya nga malinawon uban sa buotan ug mansinabuton niyang kapikas sa kinabuhi, si Mary Jane.