Mr. Rogaciano B. Sumagang

President, Bangbang Inc.

Ang among grupo Nagkahiusang Mananagat sa Bangbang (Namasba), Inc. ug inubanan sa mga residente nga mipir­ma sa petisyon nga nag­pa­kabana sa pang­la­was sa ka­tawhan ug ka­likupan mopadangat sa among mainiton nga pasalamat sa gihimo nin­yo ang dinalian nga aksyon sa among sulat hangyo nga matabangan kami sa among problema sa gipahigayon nga illegal quarry diri sa Purok 3, Bangbang, Cordova, Cebu.

Inyo gayud kini nga giaksyonan pinaagi sa pagpatik sa inyong mantalaan, pagcover live sa tv stations ug pag-komentaryo sa inyong oras sa radio. Da­ko kaayo ug impact ang inyong pagmantala, pag-apil sa inyong balita sa tv ug pag-komentaryo sa radio kay daghan na kaayo ang nisuporta sa among panawagan pagpahunong sa illegal quarry.

Manghinaut lang mi nga pinaagi niadtong inyong nindot kaayong balita ug mga komentaryo mapukaw ang mga agensya sa gobyerno nga hingtungdan mga LGUs.

Sa katapusan, a million pasalamat gyud sa inyong pagsanong sa among sulat hangyo ug nagpaila lang kini nga aduna kamoy pagpakabana sa atong kinaiyahan.