BINASI sa Deuteronomeo 8:2–3,14-16; Salmo 147; 1 Taga Corinto 10:16–17; ug Juan 6:51-58

“Ako ang buhing pan nga mikanaog gikan sa langit, ang mokaon niining maong pan mabuhi sa dayon; ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibotan.”

Usa sa mga labing kinaham nga honi sa mga kataposang tuig sa 60s mao ang “It’s the Real Thing”. Telebisyon komersyal kini sa Coca Cola diin adunay usa ka pundok sa mga batan-on nga nanag-awit sa usa ka hawan nga lugar unya tagsatagsa silang mikanta hangtod nga nagdungan na silang tanan.

Ang maong honi naghisgot sa damgo sa panagdait sa katawhan sa tibuok kalibotan. Kon mahinumdoman nato niadtong panahona misilaob na ang guerra sa Vietnam ug daghan ang kagubot. Natagboan diha sa maong honi ang yanong melodiya ug mga pulong nga naglarawan sa maong damgo. Hangtod karon ganahan gihapon kaayo ko sa maong honi.

Sa laing bahin adunay mensahe ang maong honi nga nagpabiling makahuloganon hangtod sa atong kasamtangang panahon. Mao kini nga nangita ang tawo sa tinuoray nga butang. Gani sa atong panahon, kanunay man natong mabasa o madungog ang mga pulong: “Magpakatotoo ka”!

Tungod sa kapaspas sa mga kabag-ohan sa atong panahon; tungod sa kadaghan sa impormasyon nga atong madawat, pananglit, sa internet; ug tungod sa mga katalagman nga atong gisagubang, makaingon kita nga ang kasamtangang tawo nangita og seguridad diha sa mga butang nga tunhay, sa ato pa, sa “the real thing”. Mao ang malahutayong mensahe sa maong honi.

Karong adlawa gisaulog nato ang labing tinuoray nga realidad sa tibuok kalibotan, ang balaang Eyukaristiya. Kini ang lawas ug dugo ni Kristo.

Makita nato nga ang punto ni Jesus sa iyang paghisgot sa iyang lawas ug dugo mao nga gikinahanglan kini alang sa kinabuhi sa tawo. Mohatag kini og kinabuhing dayon, ang mga sumusunod ni Cristo dili mabuhi kon dili sila mokaon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo, ug kinsa kadtong mokaon ug moinom magpabilin diha kang Cristo ug si Cristo diha kaniya.

Tinuoray nga kinabuhi si Cristo ug iyang lawas ug dugo, diha sa hulagway sa pan ug bino, maoy manakod sa maong kinabuhing tunhay.

Makita nato nga buot gyod ni Jesus ipakita nga tinuoray nga pagkaon ang iyang lawas ug dugo. Gani ang pulong nga gigamit ni Juan ebanghelista sa “kaon” mao ang “usap-usapon” ug dili “lawas” ang iyang gigamit kondili “unod”.

Makita na diha sa Karaang Kasabotan nga dugay nang gipangandaman sa ginoo ang Eyukaristiya. Gani diha sa Deuteronomio gihisgotan ang “manna” nga mitumaw alang sa mga Israelitas sa ilang panaw latas sa lugar nga awaaw. Pagkaon kini nila nga miabot sa misteryosong paagi. Labaw na ang Eyukaristiya.

Apan kining paghatag og kinabuhi sa Eyukaristiya aduna pay laing aspeto. Diha sa 1 Taga Corinto miingon si Pablo nga tungod kay kita nga daghan midawat gikan sa usa ka pan, kita usa ra ka lawas.

Matag dawat diay natog komunyon, gipahinumduman kita nga wala kita mag-inusara ug nga ang pagdawat sa lawas ug dugo ni Cristo nagtukmod kanato paghatag og tabang sa atong mga isigka-Kristohanon. Kinahanglan diay magkahiusa ta ug maghinigugmaay kita.

Mao kini ang “the real thing”. Fr. Carmelo O. Diola