“KAYARI nang menalangin Yeswa, Ya at ding talatuki na

dinalakit la king pulu ning Kidrun at minta la king mula.

Maralas na lang pakikitan Yeswa karin ding talatuki na,

at i Yudas balu ne nung nu ya karin ing dane ita.

Tipan nang Yudas ing ipanglilu ne i Yeswa.

Inya minta la king mula kambe ring kawl a Rumanu

at kampung ning batas ning pisamban, a tiburan ning Punpari at ding Pariseu.

Migdala lang tukil, sulu at sanadata.

Balu na nang Yeswa ing sablang mangapalyari, dapot kitang na,

“Ninung pantunan yu?”

Mekibat la, “Pantunan mi ya i Yeswa ning Nasaret!”

Nganang Yeswa, “Aku i Yeswa!”

Agnan-agnan lang ginulut parayu at mikerak king gabun.

Kitang nang pasibayung Yeswa, “Ninung pantunan yu?”

“Pantunan mi ya i Yeswa ning Nasaret!” ing pekibat da.

King penandit ayta mekibat ya i Yeswa, “Sinabi ku na kekayung aku i Yeswa.”

Nung aku ing pantunan yu, bustan yung mako na la dening aliwa.

Kanita ing sabla malyari, anti king sinabi ku,

‘E ko abating ding balang metung a pigkalub mu.”

I Simun Pedru magdala yang talibung.

Begutan ne iti at tebakan ne ing alipan ning punpari.

Ing lagyu ning alipan Malku, at piningas neng Pedru ing wanan a balugbug na.

Nganang Yeswa kang Pedru, “Itabili me ing talibung mu.

Sukat keng inuman ing saru a pigkalub ning Ibpa kanaku.”

Ing Rumanung pekapun kawal at ding tawan na,

kambe ring kampungbatas ning pisamban, dekapan de i Yeswa at ginapus de.

Dela de kang Anas, a katwangan nang Kaypas, ing matas a pari king banwang ita.

Ya mu naman ing Kaypas a sinabi karing pekapung Udyus,

“Lakwas mayap nung ing metung a tau mate ya para karing memalen.”

Telukyan de ri Simun Pedru at aliwa pang talatuki i Yeswa.

Ing talatuking ita kakilala ne ing matas a pari,

at tikyan ne i Yeswa king mula king bale ning matas a pari.

I Pedru mindatila ya lele ning pasbul.

Dapot ing aliwang talatuki dintang ya’t minurung at pekisabyan ne ing babai king pasbul.

Pepaluban ne i Pedru, dapot kitnan ne, “E wari metung ka karing talatuki ning taung ita?”

“Ali, ali ku!” nganang mekibat Pedru.

Marimla kanita, at ding alipan at kampungbatas ning pisamban ginawa lang dapug.

Magpakapali lang makapalibut king dapug inyang linapit ya

at tinikdo ya lele ning dapug bang magpakapali.

Ing Matas a pari kitnan ne i Yeswa dikil karing talatuki na at ing panaral na.

Dapot nganang Yeswa, “Malaya kung pigsalita na arapan ding balang metung.

At tinuru ku karing pitagmwan mi at king pisamban, nung nu la mititipun ding memalen tamu. Ala kung sinabing pasalikut. O’t kukutnan mu ku?

Balu da nung nanung penyabi ku.”

Kaybat nang sinabi iti, metung karing kampungbatas ning pisamban tinira ne at ngana,

“E antita ing makipagsalita king matas a pari!”

Mekibat ya i Yeswa, “Nung atin kung agawang mali sabyan mu.

Dapot nung ala, o’t tinira mu ku?”

Makagapusya pa i Yeswa, at pepadala neng Annas kang Kaypas ing PunPari.

Kabang makatalakad ya i Simun Pedru at magpakapali, kitnan ne ning metung,

“E ka metung karing talatuki nang Yeswa?”

Pasibayu piglingad nang Pedru at ngana, “Ali, ali ku!”

Metung karing alipan ning matas a pari ati yu karin.

Kamaganak ne nitang alipan a piningas nang Pedru, at kitang na,

Pasibayu piglingad nang Pedru, at kanita mu rin ing metung a tandang tinulauk ya.

Munag inyang i Yeswa dinayu re kang Kaypas papunta king gusali

nung nu ing punlalawigan Romanu makatuknang ya.

Dapot ding malda menenaya la king kilwal.

Ninu man karela ing mekapunta na kilub dapat merinatan ya

at e ya pabustang mangan king pamangan Pasku.

Linwal ya i Pilatu at nganang kinutang, “Nanu ing sangkan a darala yu kambe ning taung ini.?

Mekibat la, “Salarin ya! Inya dela mi ya keka!”

Mekibat ya i Pilatu at ngana, “Dala ye at atulan ya agpang karing batas yu!”

Mekibat la ring malda, “E kami malyaring matul kamatayan kani man.”

At inya pin ing sinabi nang Yeswa dikil king kamayatan na malapit nang mipaltutu.

Linub ne ya kanita i Pilatu. Pepalapitan ne iYeswa at kitang na, “Ari da ka ring Udyos?”

Mekibat ya I Yeswa, “Kukutang mu ini ibat king sarili mo o ating sinabi dikil kanaku?”

“Balu mung e ku Udyu!” nganang Pilatu. Deng sarili mung tau at punpari dela ra ka kanaku. Nanung depatan mu?”

Mekibat ya i Yeswa, “Ing kayaryan ku ala keti king yatu.

Nung keti, ding talatuki ku sukat lang pekilaban ing e ku miras karing pekapung Udyus,

Ali, ing kayaryan ku ala king yatung ini.”

“Ari ka pala,” ngana kang Yeswa.

“Sasabyan mung ari ku,”nganang Yeswa kaya.

“Mibait ku ing labwad ayni bang sabyan ing katutwan

at balang metung a maka-katutwan balu ra ing siwala ku.”

Kitang nang Pilatu kang Yeswa, “Nanu ing katutwan?”

Linwal yang pasibayu i Pilatu at ngana,

“Ala kung akakit a sala ning taung ini nanu man!

At neng akagaywan kung mibubulus makasukul para kekayu neng Pasku

Buri yung ibulus ke ing ari ding Udyos?”

Ginulisak la, “Ali, aliwa ya! Buri mi I Barabas!”

Ngeni, i Barabas tulisan ya.”

~Wan, Dangka 18

(John, Chapter 18)

…at miyatulan yang kamatayan ing Ginung Yesukristu!

***

Anting pamagmasusi king Maleldo, ing Kapisik linikas ne ya mu ing milabas a aklat nang Wan. Makabaldugan at Nwan a Kapagmasusyan king Maleldo, Kabalen!