Alang Panayang Kapalit a Pakalulu karing Pekamisaldak-Dili, Dake 2 (Unconditional Mercy for the Most Fallen, Part 2)

Alang Panayang Kapalit a Pakalulu karing Pekamisaldak-Dili, Dake 2
(Unconditional Mercy for the Most Fallen, Part 2)

Pangakabus da ri Jagai-Madhai

Limangdalan a banwa na ing milabas, I Sri Krishna tinipa Ya anting Caitanya Mahaprabhu, king Kayang pekamapamakalulung-diling pamikatawan tau bang ikabus la ring pekamisaldak-diling kaladwa king panaun ning Kali yuga. Ing pekamatas-dili karing Kayang kayabe Ya pin I Ginung Nityananda, ala Yang pamiyaliwa kang Ginung Balarama, ing pamikatawan tau nang Ananta-sesa. Agya mang I Caitanya Mahaprabhu mibudbud Yang lugud para king PunDyos alang bayad kaninu mang laus-lub makidake, I Ginung Nityananda lakwas yang mapamakalulu at binye na Na ing pakalulu na agya man karing e bisa, makasalanan at taung e manwala king Dyos.

Di Jagai and Madhai

Misan a aldo I Ginung Caitanya tiburan ne I Nityananda Prabhu at Haridasa Thakur para munta karing sablang bale king Nadiya at pakisabyan lang mayap a igale ya lagyu I Krishna. Ding adwang dakilang talasuyu (devotees) masasal lang maglakad at megmula lang katuk karing balang pasbul a makipakisabing mayap, “Sana igale yu la ding lagyu nang Krishna, samban Ya i Krishna at turwanan la ring balang metung dikil kang Krishna." Masaya lang tinggap da ring masampalatayang tau.kabang ding mapangarirya naman pamaryus da la. Lubus lang alang gaganakan karing mayap o e mayap a pamananggap karela miglakad la mabilug a balen.

King Nadiya ating adwang mikapatad a makasalanan a awsan dang Jagai at Madhai. Agya mang mibait la king metung a mapanyambang palipi, kapamilatan ning marok a pamakyabe megi lang mamangan laman (meat-eaters), lasenggu...mapanako at manayilab. Alang e makabatas a dapat (crime) ing e da gewa, pati na ing makapangilabut a pamamate karing baka at pari. Ing mabilug a balen mitakutan ya karing adwang taung deni a mengaring pamikatau ding sablang makasalanang pamirapat-dapat.

King aldo a di Nityananda Prabhu at Haridasa Thakur lilibut la king balen, ding adwang mikapatad a deni, a lubus kalasing makipate la kaybat mikakaul la. Kaybat da lang pegumasdan, I Nityananda Prabhu malunus Nang ikabus na la deti at inya sa't lepitan Na la.

Agyang belan da la ring memalen di Ginung Nityananda at Haridasa Thakur, lepitan da la ring adwa ng lasenggu't tuturung tunggen da la ding banal a lagyu ning Ginu. Kabang darndaman da ing sasabyan da ding adwang makasalanan linawe la babo at inyang akakit da la ring adwang nwan a aske ginulisak la king kamwa. Linugsu la at milandit bang adakap da la ring adwang sannyasis (renounced). King pamangdanas da king libangan da, ding adwang talasuyu milandit lang agad keng pamanakit da karing mikapatad a daralusung karela. Ulatang mitakutan ginulisak la, "Krishna! Iligtas Mu kami!! Govinda!," at memulandit la.

I Haridasa sinumbung ya kang Nityananda Prabhu

Kabang pupulai la, I Haridasa Thakur pisyag na a ing gulu milyari pauli na ning abe ne ing mapanggulu, metung a pamanyangkan a mapali nang lingad Nityananda Prabhu. King paralan ayni, panagalan da ring managkas a Jagai-Madhai, di Lord Nityananda at Haridasa Thakur, meyli la at memulandit. Mebating la king panakit katatawlyan king bale nang Srivasa Acarya, melakwan la ring adwang mikapatad alang akarapat mantun karela.

Penasakit de I Nityananda Prabhu

Kasalungsungan ding adwang mikpatad megumpisa lang manuknangan lele ning Ilug Ganga nung nu I Caitanya Mahaprabhu mendilu ya. Parating malasing, megumpisa da lang gulwan at pamatakutan deng talasuyu. Pangabengi, darandaman da ing tigtigan ning kirtan manibatan king bale nang Srivasa Acarya at mamyalungan kang magdalit at tumerak king lawiwi.

Misan a aldo kabang I Nityananda Prabhu pauli yang ibat king madalumdum telukwan de ring adwang mikapatad. Inyang balu da nung ninu ya, I Madhai mimwa ya at pilpuk ne king aspak a kuran. Inyang ikit nang Jagai ing dayang tutulu keng sugat, melunus ya at inawat ne ing kapatad na. Kabang I Nityananda Prabhu matyaga yang tinalakad, makalawe karing mikapatad a makilunus, mibabata king sakit at kamarinayan, deng tau milandit la bang sabyanan I Caitanya Mahaprabhu dikil king milyari.

Inyang dindam na a I Nityananda Prabhu penasakit de reng mikapatad, I Caitanya Mahaprabhu milandit yang papunta karela a makinasang paten la. Inaus ne ing kayang chakra (sandata) a migwaring anting kamatayang mikatawan karing adwang mikapatad. Makanyan man, I Nityananda Prabhu tambing yang memilatan at migmakalunus kang Caitanya Mahaprabhu bang tuknang. Pepaganaka na kayang ing parasan Na ya pin ing paten la ring makasalanan kapamilatan ning pamangatmu karelang lugud para king PunDyos.Inyang apayapa ne ing Ginu binawi ne ing kayang chakra.

Di Jagai-Madhai mikabus la

I Nityananda Prabhu sinabi na kang Caitanya Mahaprabhu a i Jagai ing migligtas kaya king miragdag pa sanang kapanasakitan king gamat nang Madhai. Karandam kaniti I Caitanya Mahaprabhu ngana kang Jagai, "Ing Ginung Krishna pakalulwan Na ka sana king pamanglwalu mu kang Nityananda abayaran mu ku. Malyari kang manyawad nanu mang kapagnasan ing ati yu king pusu mu. Magmula ngening aldo iti mipagkaluban kang dalise lugud at pamaitagulaling kang Krishna" Karandam na kaniti, I Jagai sinakab ya karing bitis ding adwang Panginwan at katalan na king bitis nang Caitanya Mahaprabhu menangis ya.

King pamanakit na king makapagmulalang pamagbayu na ning kapatad na, ing sisising Madhai megparalampu ya para king pakalulu na ning Ginu. uling adapat na ing pekamarok-diling pamikasala, king pamanasakit na king metung a Vaishnava, ing Ginu e naman tinuring ing makalunus nang pamanyawad nang lunus. Inya mung telanan na lang Madhai ding bitis ning Ginung Nityananda at tinggap na ing pakalulu Na kanita ya mebisa a ikabus ne ya naman i Madhai.

Megi lang talasuyu di Jagai-at Madhai

Pangatanggap na king pakalulu nang Caitanya Mahaprabhu at Lord Nityananda, deng adwang mikapatad ganap lang menuman. Gagale lang 200,000 a lagyu ning Ginu aldo'ldo,, magampang lang mapakumbabang pamigalang karing talasuyu at parati dong paglatyan ding sarili da pauli ding kasalanan da king milabas dang makasalanang pamirapat-dapat. I Madhai ya ing peka-magsisi king kamatutwanan at tinulu ya lwa at magsisi king depatan nang panganib kang Nityananda Prabhu at tutulu yang dakal a lwa pauli niti. Katatawlyan lepitan ne ing Ginu at migmakalunus ya para king mapilang dapat ning pamanuman. Ing mapakalulung Ginu bitasa na kayang lubusan yang mipatawaran, dapot nung nung bisa yang sumisi para king kayang aliwang milabas a kasalanan kanita malyari yang mitalakad pipandilwan karing bebe ning Ganges banga sopan la ring taung makapandilu,

I Madhai masigasig neng telakad ing dane ini a angga man ngeni mimiral ya pa king lagyung Madhai ghata. Parati yang tatagun karin, mapakumbabang magdaun miyayaliwang bage at laganas a kasuywan karing talasuyu. King paralang ini ding adwang mikapatad gisan da ngan ing mitagan dang bye a magdalit karing ligaya da ri Caitanya Mahaprabhu at Nityananda Prabhu.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph