Ing Kababan Kawiwilyan Na ning Dyos (Humility Attracts God)

SunStar Garcia
SunStar Garcia

“Dapot detang meyaus, Udyu o Greku ya mang Gentile, I Kristu yang upaya ning Dyos at Katenakan

ning Dyos. Ini uling ing kabolangan a menibatan king Dyos lakwas matenakan kesa karing tau,

at ding mangaynang bage a sisibul ibat king Dyos lakwas masikan kesa kareng tau.

Uling isalangalang ing sariling pangayaus yu, katapad; e la dakal kekayu deng mituring maketanakan agpang king pamanuri ning tau at pamantayan, e la dakal ding masikanan at mayupaya,

e la dakal ding matas at marangal beytan. Ali uling para king Dyos sarya na lang pinili

nung nanu ing bolang king ladwad bang ipakarine la ring matenakan, at nung sanu ding awsan

ning labwad a mayna bang ipakarine la ring masikanan. At ing Dyos pinili na lang sarya ding mababa beytan para king labwad at alang ulaga at mibansagan at linawe malati, agyang ding bage a alang kabaldugan, bang malyari na lang ibagsak at gawang ala ding bage a antita king kasalungsungan.

Bang kanita alang taung dapat alang kapagkumwaryan para king pamiparangal at ipagpangaya

king arapan ning Dyos. Dapot pauli Na inya ating kayung bye kang Kristong Yeswa,

a gewa na ing katenakan ibat king Dyos, mibulalag kekatamu ing belwan king Nwan a Pamalak

ning kaligtasan a sadyang makasalikut, papakit na ing sarili na anting kekatamung Katalarwan,

a gagawa kekatamung makatud at bibili na katamung makatikdo lele ning Dyos, at ing kekatamung Pangabanal (magpadalise at magpabanal), ing alang-angga at ing kekatamung Pangakabus magpapalto king sarili na anting at anting panatbus para king kekatamung kekatamung alang-anggang bye anting multa king kasalanan. Inya kanita, makasulat, Bustan ya a ninu man a magpanagya at mipagmaragul

ing tula at ligaya ipagpangaya at mapagmaragul a tula at ligaya ning Dyos.”

~Mumunang Korintu | :Sunis 24-321

(Corinthians 1:24-31)

“Dapot magkalub yang dakal a kalam. Inya sasabyan na,

'Ing Dyos sasalungatan na la ring mapagmaragul

at magkalub yang kalam karing mapagkumababa.”

Inya sa iyampang yu la ring sarili yu king Dyos. 

Labanan ya ing dyablu, at mulandit yang parayu kekayu.”

~ Santyago | Dangka 4: Sunis 6-7

(James 4:6–7)

“King penandit ayta I Yeswa mekibat ya at ngana, Pasalamatan da ka, o Ibpa;

Panginwan na ning banwa at labwad, uling selikut mo ring bage a deni karing matenakan

at matangkap, at pepalto mu la karing bingut.”

~Mateo | Dangka 11: Sunis 25

(Matthew 11:25)

“At nganang sinabi kaya, Pakirandaman nung nanung sasabyan da reni”?”

at nganang Yeswa karela, Wa; e yu wari abasa,

Magmula karing asbuk ding bingut at pungul apapantas mu ing parangal!”

~Mateo | Dangka 21: Sunis 16

(Matthew 21:16)

“King penandit ayta, I Yeswa metula ya diwa, at ngana,

Pasalamat ku keka, o Ibpa, Ginu ning banwa at labwad.

A uling asalikut mu la ring bage ibat karing matenakan at parangal ,

at pepalto mj karing bingut at pepabalu ku ita karring matenakan at kareng masinup,

pepalto mu karing bingut agyang antita, bang asalikut mo deng bage deni

karing matenakan at masinup; Antita man; Ibpa, uling bala manaya na ku;

Bala mu asna kayap king panakit.”

~Lukas | Dangka 10: Sunis 21

(Luke 10:21)

“Ibat karing asbuk ding bingut at sususung pungul,

Uling ding kayung kasalang bang apataimikan yu la ring kasalang.”

~Dalit | Dangka 8: Sunis 2

(Psalms 8:2)

“Nine manmalyari na lang igale ding Banal nang Lagyu ning Ginu king mapakumbabang kabilyan

ning isip, panamdam na lakwas yang mababa karing are king dalan; ninu man sukat yang lakwas mapibabata kesa king impun tanaman; alang nanu mang panamdam ning pangsariling dangalan

at parating makaadyang miyampang galang karing aliwa dapot alang kapagnasang igalang da reng aliwa. King kabilyan ning isip antini ninu man malyari na lang igale ding Banal nang Lagyu ning Ginu parati.”

~Katlung Pangadi nang Ginung Chaitanya

(The 3rd Prayer of Lord Chaitanya)

***

Patagal a Masayang Kayaldawan napun king Kakalugurang Willie Trinidad agyang ati ne keng aliwang bye. Paniglon daka ri Kumari at ding anak yu at ikaming kakaluguran mung Kapisik, pare!

Masayang Kapagmasusyan karing Kakalugurang Filipino-Indian king Aldo nang Ginung Jagannath a gaganapan da mabilug a yatu! Haribol ji!

***

DIPARAN at KASEBYAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Tulak ning asbuk, kabud ning salu.”. Ating taung e la makapagsalitang tapat o katutwan. Mapaglingad la. Sabayn da wa dapot ing kabaldugan na nita ali o sabyan dang aliwa dapot ing buri dang taganang sabyan wa.

Kabaldugan: Lilingad at sasakwil dapot kamatutwanan, king pilubluban o pusu asna kaburi na naman at mekad paymate ya keng paglingad na. Dapat da reng pakiput.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

asbuk – dake ning buntuk a gagamitan keng pamamangan, pamagsalita o pamakitalamitan.

akmulan – dake ning buntuk at kilub ning batal a gagamitan keng pamanakmul.

balungus – anti keng asbuk, dake ning buntuk a gagamitan keng pamamangan, pamagsalita o pamakitalamitan.

dila – dake ning asbuk a gagamitan keng pamaglasa, pamagdilat pamamangan, pamagsalita o pamakitalamitan at keng pamaglura.

gulung-gulungan – daralanan ning pamangan, inuman at inawa.

labi – xake ning asbuk a mengaring pasbul ning asbuk o balungus. Gagamitan keng pamanyipsip, pamanuma at kareng kabalen anting panuldu.

ngala-ngala – pekababo ning kilub ning asbuk at anting bubungan ning dila at asbuk.

telabanwa – pekapiluban o pasbul ning gulunggulungan.

tultureuk – aliwang amanu keng telabanwa, pekapiluban o pasbul ning gulunggulungan.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph