Ing Tipan ning Panginwan, Dake 2 (The Lord's Promise, Part 2)

Ing Tipan ning Panginwan, Dake 2
(The Lord's Promise, Part 2)

“Dapat ninu man mibule-bule king Kakataskatasang Panginwan anting Ya ing makibalu

king segana-gana, anti neng ya ing pekamatwa, ya ing magpalyari, yang lakwas malati

king pekamalati, yang talasese ring sabla, yang e na ayabut ning panglabwad a dalumat,

yang e apisip-isip, at yang tau parati. Maslag yang mengari king aldo at anti neng lagpus ya

king sabla, lagpus ya king panglabwad a kalikasan.

Ing ninu mang, king penandit ning kamatayan, titingid na ing angin ning bye libutad ding kile

at king ganap a pamipatungkul susuglung na ing sarili na king pamanganaka

king Kakataskatasang Panginwan, makabitasa yang miras king Kakataskatasang Pangatau

ning Punkaladwa.

Ding taung byasa king kakataskatasang belwan (Vedas), misasambitla king omkara

at dakilang mangabyasa king misakwil a talatag, lulub la king Braman.

Magnasa king kapantasang iti, ya daraptan na ing kelampamisiping.

Ipamalino Ku keka ngeni iting paralan nung makananung ing ninu man dasnan na ing pangakabus.

Ing kabilyang pami-isa (yoga) ya pin ing pamikawani karing sablang dapat panamdam.

Nung kakabat la ngan ding pasbul ding panamdam at sasamas ya ing isip king pusu

at ing anginbye king bumbunan, tatatag niti ing pami-isa.

Kaybat nang mibili kaniting pamagsane king pami-isa (yoga) at payaksingan ya ing nwan a kulit om, ding kakataskatasang pamisamut ding titik, nung ninu man isipan ne ing Kakataskatasang Pangatau ning Punbatala at lakwan ne ing katawan na, makabitasa yang dasnan na la ring pangdiwang labwad.

Pauli ning nung ninu mang agaganaka na Kung alang pamikaliwa, saguli kung akwa,

O anak nang Prita, uli ning alang patugut nang pamisuglung king makaparikil a kasuywan.

Kaybat da kung disnan, ding dakilang kaladwa, a yogi king pamagdikil, e na la mibabalik pa

king pangsaguling labwad, a kisna king kasakitan, uling disnan da na ing pekamatas a kapantasan.

Magmula king pekamatas a labwad king makagabung daygdig angga na king pekamababa,

laganas a karinan ning kasakitan nung nukarin ing paulit-ulit a pamibait at pangamate magaganap. Dapot ninu mang dasnan na ing karinan Ku, O anak nang Kunti, e ne mibait pasibayu.

King pamamilang ding tau, ing libung twang pisampulung ya pin ing kekaban ning metung aldo

nang Barama. At antita mu naman ing kekaban ning bengi na.

Ampat ing aldo nang Brama makalto, iting kerakalan ding mabibye lelangan mapapalyari la,

at king panyatang ning bengi nang Brama mangagisan la ngan.

Paulit-ulit ing aldo daratang ya, at iting talatanggap ding mabibye parati yang kikimut;

at pasibayu ing bengi daratang ya, O Parta, at ala lang pagasang malalaso.

Makanyan man, ating aliwang kalikasan, a alang angga at makapaymbabo king makalto

at e makalto bage. Kakataskatasan ya iti at alang makasira. Ampat ing segana-gana masira na,

ing dake ayta mandatila pa mu rin.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 8: Sunis 9:20

(The Song of God, Chapter 8: Verses 9-20)

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini:

“Salang malpa, salang magadtu!” Likas keng tau ing alang kaganapan keng tula o ligaya, Neng mapali, sabi da--”Ay, kalisangan! Maktamad. Ma'p pa neng marimla manyaman matudtud, manyaman mangan at manyaman lumibut!” Neng marimla, ngarang sasabi--”Ay, karimla! Makalako gana. Kaylangan kang mag-ulas a makapal. Kaylangan kang sumulud jacket. Potang lilibut ka—mangapak ka baba, mangalungggung ka at saguli mikakasakit ka!”

Kabaldugan: Ing kasebyan ayni, salamin ne ning isipan at pusu ning tau. Ala yang tune ligaya at alang nanu man kaya ing makagyu bang salese ya kapanamdaman at mipaynawang tagana. Nanu ya man kabilyan—mapali o marimla e ya masaya. Atin yang dakal a salapi o ala yang salapi—bubungil ya. Potang ala yang kapalsinta—pilit yang mantun. Potang atin neng kapalsinta—buri na kawanyan ne at lumawe ne namang bayu.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ mangitig – paralan ya king pamangwang asan ini a gagamitanan linalang pisi a asna kakaba at sasabat kareng daralanan da reng asan. Deng mangaragul madarakap la neng masisipit la keng kitig at deng mangalati keraklan mabubulus la.

⦁ mandala – paralan ya ini keng pamangwang asan a gagamit linalang pisi a sasakup keng maragul a dake ning danum a nung nu reng asan makukwa la kaybat neng inatsa ning mansan keng danum. Maralas madarapat ini karen mung mababo danum.

⦁ mangimput – paralan ya ini keng pamangwang asan a gagamit kimput a daralan da reng manasan a makabangka. Dakal la reni at maralas akakwa da paro, ulang, talangka, damuku at aliwa pang laman danum keng ilug o sapa.

⦁ manyalakab – kambe ning swiki, paralan ya ini keng pamangwang asan a gagamit salakab o panasan a pilipat-lipat dane keng mababo danum bang manikwang nanu mang asan a makukulung keng kilub ning salakab

⦁ manyalapang – paralan ya ini keng pamangwang asan a gagamit salapang o metung a makabang tulus a ating taram a maralas atlu anggang lima o lakwas pang dakal a matilus a bakal keng sikoti.

⦁ mamadwas – paralan ya ini keng pamangwang asan a gagamit padwas o kapirasung bulu o kwayan o tangke tanaman a makaba at atin yang sinulad at tagang ating apan a bulati, kapirasung laman o aliwa pa.

⦁ mamalwe – paralan ya ini keng pamangwang asan a gagamit makuyad a bala makuyad a padwas o kapirasung bulu o kwayan o tangke tanaman a makuyad at atin yang sinulad at tagang ating apan a bulati, kapirasung laman o aliwa pa.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph