Kadalisayang Puri king Kasalungsungang Panaun (Chastity in the Present Times)

Kadalisayang Puri king Kasalungsungang Panaun (Chastity in the Present Times)

“Ampat ing kasalpantayanan mangibabo ya king angkan, O Krisna, ding kababaynan ding angkan masasalawla la, king pangasaldak ning panga-babai, o sapni nang Brisni,

lalto la ring e kaburyang bungang lipi.

Ampat miraragdagan ing e kaburyang kapalipyan, ing kababan-baban parusang kabilyan malalalang agnan para king angkan at para karing manyira king senayan ning angkan.

King mesalawlang angkan, alang pamidaun king pamangan at danum karing nunu.

Pauli ding marawak dang dapat ding talapanyira ding senanayan ding angkan,

ding sablang tetagan panglaganas at dapat kanabangnang panglipunan mangasira la.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 1: Sunis 40-42

(The Song of God 1: 40-42)

“O anak nang Prita, deng magsantung Kanaku, bista’t mibait lang mababa—

babai, magbaliwas, talagawa—malyari dang dasnan ing kakataskatasang parasan.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 9: Sunis 1-32

(The Song of God 9: 1-32)

“Aku ing manyirang laganas a kamatayan, at Aku ing talapalto ring sablang bage lunto pa. Karing babai Aku ing kasikatan, kapalaran, pamangamanu, panalala, katalinwan, katapatan at kapibabatan.”

~ Dalit ning Kakataskatasang Panginwan | Dangka 10: Sunis 34

(The Song of God 10:34)

“E yu ayun ing sarili yu king panaung iti, nung e ibayu yu la ring isip yu,

bang'ting upayang atalastasan yu ing kaburyan ning Dyos,

nanu ing mayap at makabye tula at pantas.”

~ Ding Romanu | Dangka 12: Sunis 2

(Romans 12:2)

“Pangilagan ing kelang kayapan panugali:

Balang aliwang kasalanan a daraptan ning metung a tau lawal ning katawan iti,

dapot ing alang-kayapan panugaling tau mikakasla ya laban king sarili nang katawan.

Balu yung ing kekayung katawan bale yang pipanalanginan ning Banal a Diwa

kilub yu, a ikwa yu menibat king Dyos, at aliwa ikayu ing sarili yo?

Uling mesali na kayu king metung a ulaga.

Inya sa't paligayan ya ing Dyos kilub ning katawan yu.”

~ Ding Korintu | Dangka 6: Sunis 18-20

(1 Corinthians 6:18-20)

“Inya dumayu karing kapagnasan ning kayanakan, at pagdulapan ing katuliran, kasalpantayanan, lugud, at kapayapan, kambe da retang mamaus king Ginu

a maki-kadalisayan ning pusu.”

~ Timoteu | Dangka 2: Sunis 22

(2 Timothy 2:22)

“Pakamalan, pakisabyan da kayung mayap, anting dayu at talapaglakbe,

a mangilag karing makalabwad a kapagnasan a makilumpung salang king kaladwa.”

~ Mumunang Aklat nang Pedru | Dangka 2: Sunis 11

(1 Peter 2:11)

***

Karing social media ngeni (Facebook, Tik-Tok, at aliwa pa), dakal lang kababaynan, atin mu namang kalalakyan, a terak-terak, kembut-kembut o lakad-lakad mu a pakalto salu, pati na buldit at singit at bala da manayun ing gagawan da. Mangapatuki la kareng akakit dang sikat a artista o magkanta a sana maging mayap a alimbawa karing manalbe karela dapot ing kabaligtaran ing malilyari.

Ing kutang, nanu namang gagawan da reng pengari? Sasabyanan da la kaya reng anak da? Pasiri nang pasiri kabang lalambat ing panaun ing mangapalyari kareng social media. Bubulad la reng pengari kaya? Bubulad la reng talaturu kaya? Bubulad no man mu naman kaya deng pari, pastor at imam da reng miyayaliwang kasalpantayanan?

Nung atin mang bubulad—ala ya pang dindam ing Kapisik.

***

Dake Talabaldugan

⦁ minawat – memawas, megbawas king nung nanu man ing labis, kalabisan. English – made some subtraction, lessened anything or cut off some of its parts or portions. Alimbawa king pamangamit: “Minawas yang dakal karing utang dang salapi ding pengari mi keng tegawan ku ing koya mi agyang ala lang kebalwan deng kamaganak na inyang meyangu ya bye.”

⦁ minawit – migdalit, ginamit ing siwala bang palwal lawiwi at sunis. English – sung a song, melody and verses Alimbawa king pamangamit: “Mengabalag la ngan lwa inyang minawit yang asna kalungkut a kundimang dalit ing dalagitang dalo da reng kasiping ming bale inyang napus a bengi.”

***

DIPARAN, KASEBYAN at KABALDUGAN

Maralas dang sasabyan da reng kabalen ing antini: “Idwang me ing kalingkingan, kunan da ngan ing mabilug a katawan..” Mekad milwal ne ini sadya dapot dinan ta 'yang bayung kabaldugan king aldo ini.

Kabaldugan: Ating taung milalalu a magsamantala king ganaka ding para dang tau a alang male kaya a ing kapagnasan na nabangnan na la ring aliwa bang agamit na king pangsarili nang kasakiman. Nung dinan meng ditak, manyad ya pang dagdag at nung digdagan mu e na na ka patugutnan anyaranan anggang mamye ka. Kabud, e na ka memye anting sadya ituring na na kang kasalang at e na na balikdan ing nanu mang utang nang lub keka king milabas a panaun.

Ala lang pasalamat, at ala lang utang a lub.

***

MIKANLAPIT at MISUGLUNG KABALDUGANG AMANU

⦁ layak – tagan a labis king nanu mang bage ginamit na at e na malyaring pakinabangnan pa inya yugse na.

⦁ basura – anti king layak, tagan a labis king nanu mang bage ginamit na at e na malyaring pakinabangnan pa inya yugse na. Mekad dayu yang kataya.

⦁ sukal – salasalabat a tagan a labis king nanu mang bage ginamit na at e na malyaring pakinabangnan pa inya paburen da namu deng sadyang ginamit.

⦁ kalat – anti king sukal, salasalabat a tagan a labis king nanu mang bage ginamit na at e na malyaring pakinabangnan pa inya paburen da namu deng sadyang ginamit.

⦁ dinat – bunga ning pamangamit a yugse namu uling e na malyaring nabangnan pa.

***

Salamat pung dakal king pamanangkilik keng Kapisik at SunStar Pampanga. Malyari ko pung mag-email keng kek’ong talasulat king muirbiliuqeitpo@gmail.com mag-text o maus para karing kutang o munikala: 0942-3924-399 o 0945-3795-270.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph